Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Vi har inte fått rubricerade promemoria på remiss men har lämnat ett yttrande. Svebio har medlemmar som producerar förnybar el i form av biokraft, värmeföretag som kan investera i egen elproduktion och företag som tillverkar utrustning för biokraftproduktion. Alla dessa företag är direkt berörda av den föreslagna skatteförändringen.

Svebios synpunkter på den föreslagna skatteförändringen

  • Vi stödjer förslaget att höja gränsen för skattebefrielse för elproduktion för egen användning.
  • Vi anser emellertid att det måste finnas en tidsmässig koppling mellan elproduktionen och den egna elanvändningen för att berättiga till skattebefrielse, annars leder regelverket till ökad obalans i elsystemet och förstärkta effektproblem.
  • Vi anser att egenanvändningen bör inskränkas till användning för andra ändamål än uppvärmning.
  • För att undvika tröskeleffekter bör man utreda möjligheten att utforma skattefriheten som ett fast belopp oberoende av den installerade effekten.

Läs hela yttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer