Tillbaka

Svebios Remissvar på utredningen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade utredning och vill framhålla följande:

Våra synpunkter i sammanfattning

  • Den svenska skogen utgör en avgörande faktor i det svenska klimatarbetet, som kan utnyttjas för ökat koldioxidupptag genom ökad tillväxt, ökad substitutionsnytta genom ökad skörd och framför allt bättre tillvaratagande av avverkningsrester och biprodukter, och fortsatt ökat virkes- och kolförråd i stående skog.
  • En ytterligare omfattande avsättning av skogsmark för naturvårdsändamål minskar möjligheten att använda skogen för klimatåtgärder. Regeringen och riksdag måste ta ställning till avvägningen mellan miljömålen för biodiversitet och klimat.
  • Möjligheterna att åstadkomma synergier som mildrar konflikten mellan miljömålen har inte tillräckligt beaktats av utredningen. Vi är övertygade om att det finns många win-win-strategier som gynnar både klimat och biodiversitet. Vi föreslår också ökad forskning kring hur man ökar den biologiska mångfalden med bibehållen och ökad produktion i skogen.
  • De förslag som lagts fram om tillväxthöjande åtgärder bör genomföras. Vi ser positivt på att också använda skogsgödsling på lämpliga men till ytan begränsade marker som svarar på gödsling med stor tillväxtökning.
  • Potentialen för ökat uttag av biobränslen i svensk skog är mycket stor. Det gäller särskilt avverkningsrester, som idag lämnas i skogen och avger mycket koldioxid vid nedbrytning.
  • Förutom grot från hyggen och gallringar ska man också räkna in hållbart skördade stubbar i potentialen. Detta i enlighet med de tydligt positiva forskningsresultat som finns då det gäller stubbskörd och dess närmast obefintliga påverkan på biologisk mångfald då den sker i begränsad omfattning.
  • Utredningen har missat att lyfta fram den stora klimatnytta som kan åstadkommas genom tillämpning av bio-CCS och bio-CCU.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer