Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Slopad nedsättning av energi på bränslen i vissa sektorer

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade promemoria på remiss men har lämnat ett yttrande.

Svebio har ett stort antal medlemsföretag som levererar förnybara bränslen som pellets, flis, bioljor och biogas, samt fjärrvärmebaserade lösningar, och som därför starkt berörs av den föreslagna skatteförändringen. Vi uppmanar finansdepartementet att lägga till Svebio i samtliga energirelaterade remisser eftersom vi arbetar med el, värme och transporter.

Svebio stödjer förslaget att avskaffa nedsättningen av energiskatt i de berörda sektorerna. Vi anser att åtgärden bör kunna genomföras i ett steg 1 juli 2021 istället för som föreslås i två steg 1 juli 2021 och 1 januari 2022.

Åtgärden kommer att leda till energieffektivisering och till påskyndad fortsatt konvertering från fossila bränslen till förnybara bränslen, med positiva effekter för klimatet och försörjningstryggheten. I vissa fall kan anslutning till biobaserad fjärrvärme vara ett bra alternativ till egen energiförsörjning. Det finns bra fungerande alternativ, inte minst i form av olika biobränslen.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer