Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har fått rubricerade promemoria på remiss och önskar framför följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Förslaget i promemorian bör inte genomföras. Inget av de motiv som anförs för att införa särskilda subventioner för havsbaserad vindkraft är hållbara.
  • All ny elproduktion bör stå för sina egna tillkommande kostnader inklusive anslutning till det befintliga transmissionsnätet för att inte orsaka andra elproducenter och konsumenterna kostnader.
  • Den föreslagna investeringen i havsbaserad vind inklusive ledningskapacitet kommer att kosta väsentligt mer än dagens marknadspris på el medan produktionen i huvudsak inträffar då det idag redan är god tillgång på el. Detta betyder att värdet på den producerade elektriciteten kommer att vara lågt. Förslaget bör också av detta skäl inte genomföras!
  • Havsbaserad vind ger störst leveranser av el då elproduktionen redan är som störst och då överskott råder med låga elpriser och brist på ledningskapacitet för att leda bort el. Subventionen till havsbaserad vindkraft kommer därför att leda till önskemål om ledningsinvesteringar som är utan funktion ur konsumentperspektiv.
  • Den föreslagna lösningen innebär att alla landets elkunder kommer att få bära kostnaden för utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom högre fasta avgifter via den höjda stamnätsavgift som ska finansiera stödet. Det kommer särskilt att slå igenom på större kunder som är direktanslutna till transmissionsnätet.
  • Den subventionerade havsbaserade vindkraften kommer på ett oskäligt sätt att konkurrera med kraftvärme i södra Sverige. Kraftvärme har många systemfördelar och kan redan idag möta elbehovet då det inte blåser, vilket är en klar fördel jämfört med havsbaserad vindkraft, men kraftvärme får ingen ersättning för dessa fördelar.
  • Den subventionerade havsbaserade vindkraften kommer i särskilt hög grad att påverka landbaserad vindkraft i södra Sverige negativt eftersom ett stort överskott av vindel kommer att sänka elpriset vid god vindtillgång.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer