Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Svebio avvisar förslaget om att införa koldioxidskatt och energiskatt på förnybara biooljor. Förslaget saknar rättlig grund i EU:s dokument.
  • Sverige bör söka fortsatt skattebefrielse för biooljor som används för uppvärmning även för 2021 – 2022 i avvaktan på nya statsstödsregler.
  •  En avskaffad skattebefrielse för dessa biooljor strider som den svenska klimatpolitiken och motverkar ansträngningarna att genomföra ett fossilfritt Sverige. Förtroendet kommer att skadas för den svenska klimatpolitiken bland de många företag som genomfört konvertering till bioolja och osäkerheten ökar kring framtida styrmedel, vilket riskerar att fördröja fortsatt klimatarbete i företagen.
  • Promemorians uppgifter om de berörda volymerna och klimateffekterna är kraftigt underskattade, sannolikt med en faktor tre.
  • Anläggningsbesked för biogas för uppvärmning bör inte införas. Åtgärden skapar en onödig administrativ börda och strider mot EU:s proportionalitetsprincip och principen om att inte ålägga små och medelstora företag onödiga pålagor.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer