Tillbaka

Svebios remissvar på förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella och nya biodrivmedel.

(Detta svar är delvis likalydande med vårt svar på remissen rörande rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.)

Våra synpunkter på Energimyndighetens förslag

Vi ser generellt positivt på att konsumenterna kan få bättre information om de drivmedel som de tankar. Det ger konsumentmakt och kan bli en viktig faktor för att påverka tillväxten på marknaden för bra förnybara bränslen. Men vi ser ett antal problem och brister i det system som nu introduceras.

Nackdelar för biodrivmedel i förhållande till fossila drivmedel

Biodrivmedel är föremål för mer omfattande rapporteringsskyldigheter än fossila drivmedel. Det leder till administrativa kostnader och konkurrensnackdel, som fördyrar biodrivmedlen i förhållande till de fossila drivmedel som de ska ersätta för att åstadkomma ett fossilfritt samhälle med nettonoll-utsläpp 2045, och uppnå delmålet 70 procent utsläppsreduktion till 2030. Den föreslagna rapporteringen förstärker denna orättvisa genom att de fossila drivmedlen inte behöver ange ursprungsland om det gäller leveranser från länder utanför EU. Vi anser att Sverige bör fortsätta kräva denna information när det gäller upplysning till konsumenterna.

För fossila drivmedel gäller också att dessa deklarerar klimatpåverkan enligt normalvärden, som utgår från EU-värden, medan biodrivmedel måste deklarera verklig växthusgaspåverkan utifrån LCA-värden enligt den rapportering som sker under hållbarhetslagen.

Genom användningen av normalvärden för fossila bränslen och avsaknaden av information om ursprungsland får konsumenten inte tydlig information, exempelvis:

  • om det fossila drivmedlet skulle vara producerat av tjärsand med höga växthusgasuppsläpp och låg klimateffektivitet eller kommer från andra oljekällor eller länder med dåliga klimatvärden.
  • om det fossila drivmedlet skulle komma från diktaturstater eller stater med förtryck av befolkning och dålig behandling av arbetskraft, eller negativ miljöpåverkan.
  • inte heller om drivmedlet kommer från oljekällor med bättre klimatprestanda än genomsnittet.

Den information som ges till konsumenten kommer alltså med den föreslagna rapporteringen inte att vara fullständig eller rättvisande.

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer