Tillbaka

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag till reviderat energiskattedirektiv

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framför följande:

Svebios ståndpunkter i sammanfattning

  • EU-kommissionen missar tillfället att introducera en gemensam minimiskattesats för koldioxidutsläpp. Det är anmärkningsvärt med tanke på att direktivförslaget är en del av den gröna given. Sverige bör föreslå en koldioxidskatt på 25 €/ton utanför ETS.
  • Förslagen kommer tillsammans med de förslag som lagts för ETS och ett nytt ETS-system för byggnader och transporter att leda till mycket olika priser på koldioxidutsläpp i olika sektorer. Det innebär en ineffektiv klimatpolitik.
  • Vi avvisar förslaget om att införa minimiskatter på biobränslen, både fasta, flytande och gasformiga biobränslen. Det finns inget skäl angivet för denna beskattning och det strider mot principen om att klimatneutrala energikällor inte ska beskattas och försvårar möjligheterna att nå ambitiösa klimatmål.
  • Vi stödjer förslaget om att beskatta efter energiinnehåll istället för efter volym. Men beskattningen av de fossila bränslena efter energiinnehåll bör omvandlas till en  koldioxidskatt.
  • Energiskattedirektivets minimiskatter bör enbart kopplas till energiinnehåll och/eller koldioxidutsläpp och bör inte användas som styrmedel för andra utsläpp eller miljöpåverkan. Dessa effekter bör regleras genom andra regelverk.
  • Utformningen av regelverket för beskattning kan leda till att Sverige tvingas minska elskatten för hushåll och servicenäringar mycket kraftigt. Det får mycket stora konsekvenser för den svenska skattepolitiken och energiförsörjningen.
  • Om inte Sverige får gehör för betydande ändringar bör Sverige avvisa förslaget. Ett alternativ kan vara att genomföra en reform med begränsade förändringar, främst beräkning av skatterna efter energiinnehåll eller koldioxidutsläpp istället för volym, samt eliminering av undantag.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer