Tillbaka

Svebios remissvar om EU-kommissionens förslag om ändrade normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och nya lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • EU:s klimatmål för transportsektorn är mycket lågt, bara 13 procent i utsläppsreduktion till 2030. Den ensidiga inriktningen på el- och vätgasfordon och den negativa särbehandlingen av biodrivmedel och biodrivmedelsfordon är en viktig förklaring till det låga målet.
  • EU:s styrning av utsläppen i transportsektorn måste utgå från klimatpåverkan, inte från val av teknik eller fordonstyp. Det kan bäst ske genom generella styrmedel som straffar ut fossila drivmedel.
  • Värderingen av fordon måste ske utifrån utsläpp i hela livscykeln (well-to-wheels) och inte från utsläpp från avgasröret (tailpipe regulation).
  • Det finns inget vetenskapligt stöd för den nuvarande politiken att värdera fordon enligt utsläpp från avgasröret.
  • Termen ”nollutsläppsfordon” måste utmönstras ur EU:s lagstiftning. Det finns inga nollutsläppsfordon om man ser till fordonens totala miljöpåverkan. För en elbil i Europa är miljöpåverkan särskilt stor både från batteritillverkning och elförsörjning, där produktionen fortfarande till stor del sker med fossila bränslen.
  • De allra bästa fordonen ur klimatsynpunkt är biogasbilar som går på avfalls- eller gödselbaserad biogas och snåla dieselfordon som går på HVO100. Dessa fordon kommer i praktiken att förbjudas från 2035.
  • Även alla andra bilar som går på biodrivmedel, både konventionella och avancerade inklusive de flesta elektrobränslen, kommer att förbjudas utan sakliga motiv.
  • EU:s politik på området strider mot principen om teknikneutralitet.
  • I ett internationellt perspektiv kommer det under mycket lång tid att finnas marknad för bilar med förbränningsmotorer, särskilt i de delar av världen där det inte finns elnät och infrastruktur som kan försörja el- och vätgasfordon med drivmedel.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer