Tillbaka

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Sverige saknar en övergripande styrning och planering av elsystemet, vilket illustreras av geografisk obalans, mycket variabla elpriser, växande skillnader i elpriser mellan olika delar av landet, samt effekt- och kapacitetsproblem.
  • En del av dessa obalanser kan åtgärdas genom bättre utnyttjande av befintlig kapacitet i kraftvärmen och genom investeringar i ny biobaserad kraftvärme.
  • Investeringar i biokraft i städerna minskar behoven av investeringar i nätutbyggnad, och bör värderas på samma sätt som andra alternativa åtgärder, som efterfrågeflexibilitet och energilagring.
  • Energimarknadsinspektionens förslag i de remitterade rapporterna garanterar inte att sådana investeringar kommer till stånd.
  • Svebio stödjer förslagen om nätutvecklingsplaner och förslaget att andra åtgärder än nätutbyggnad ska kunna värderas som en del av en ändamålsenlig och effektiv nätverksamhet.
  • Upphandling av nätkapacitetsreserv bör användas på ett aktivt sätt för att stimulera lokal elproduktion.
  • Vi delar inte bedömningen att man inte kan ge betalning för tillhandahållen kapacitet på en energy only-marknad. Nätägaren måste kunna tillförsäkra sig att tillräcklig kapacitet finns tillgänglig.
  • Det är mer kostnadseffektivt att lagra energi i förnybara bränslen än att köpa upp lagring av el i batterier.

Läs mer

Vi använder oss av cookies.Läs mer