Tillbaka

Därför ska vi inte vara rädda för förbränning!

Idag är många negativa till all förbränning. Det är faktiskt inte en särskilt genomtänkt ståndpunkt. Självklart ska vi upphöra med förbränning som ger miljö- och hälsofarliga utsläpp, men i grunden är förbränning en nödvändig del av det ekologiska kretsloppet. Det finns inget liv på den här planeten utan förbränning!

Gustav Melin

Gustav Melin, vd Svebio. Foto: Erik Cronberg

Förbränning sker hela tiden i kroppen

Det är inte så konstigt att många är oroliga för att eldning och förbränning ska ge upphov till farliga utsläpp. Många moderna ämnen och material ger ifrån sig giftiga gaser och partiklar om de förbränns utan tillräcklig rening. Även mer naturliga ämnen kan orsaka miljöproblem när de förbränns med för liten tillgång till syre. Men förbränning i sig är inte farlig, den är nödvändig för alla livets biologiska processer.

I biologin kallas förbränning ofta cellandning. Förbränning sker hela tiden i våra kroppar. Vi äter biomassa som innehåller energi. I kroppen bryts biomassan ner och det sker som bäst vid 37 grader.  Vi andas in syre som behövs till förbränningen och andas ut koldioxid. Den här processen bidrar dock inte till att höja koldioxidhalten i atmosfären eftersom vi äter växter som samlat koldioxid från atmosfären några månader eller dagar innan vi äter dem. Detsamma gäller om vi äter kött, det kommer från djur som i sin tur äter växter.

Förbränning i motorer sker med samma process som i kroppen.

I en motor eller vedkamin sker förbränningen vid högre temperatur än i cellen men den sker på samma sätt. Det vill säga att kolhydrater och kolväten som cellulosa, etanol eller en vegetabilisk diesel oxiderar med syre så att de bryts ner till koldioxid och vattenånga. Med modern teknik kan man undvika farliga utsläpp. Växterna består av atomer som ingår i molekyler som liksom Lego byggs samman och sedan plockas isär igen. Kol, väte, syre och näringsämnen byggs ihop i växter och förbränns i ett evigt kretslopp.

Ibland förbränns växterna i kroppen, ibland i en bilmotor eller ett kraftvärmeverk, ofta lämnas döda växtdelar i naturen och multnar eller ruttnar på åkern eller i skogen. I skogen är det svampar och bakterier som bryter ner växtresterna oftast i samma slags kemiska process fast vid lägre temperatur än i kroppen.

Problem med förbränning

Problem uppstår särskilt om man förbränner ämnen som inte hör hemma i naturen utan tillräcklig rening. Därför är viktiga miljöåtgärder, dels att inte tillverka eller introducera onaturliga och giftiga ämnen i produkter och dels att inte sprida dem. Detta gäller framförallt tungmetaller, kemiska substanser och lösningsmedel. Det finns mycket kvar att göra för att förhindra tillverkning och spridning av giftiga och farliga ämnen.

En helt annan typ av förbränningsfråga är klimatfrågan och att inte öka halten av koldioxid i atmosfären. Inom energiområdet handlar det framförallt om att minska utsläppen av fossil koldioxid och därför är det angeläget att byta ut fossila bränslen till förnybara.

Med förnybara bränslen som bioenergi och med modern och ändamålsenlig rening av rökgaser, samt omhändertagning av aska, så återstår inga svåra miljöproblem kring förbränning. Men där är vi inte riktigt ännu. Det finns kvar många motorer och vedkaminer som ger mycket utsläpp. Gamla vedspisar där eldstaden kyls kan ryka och lukta alltför mycket rök. Då vet man att förbränningen inte är tillräckligt bra och bör bytas till något som fungerar bättre.

Återvinning kan skapa nya hälsoproblem

I Sverige har vi många avfallsförbränningsanläggningar med mycket bra rening. Därför är det en bra metod att se till att avfall i form av uttjänta produkter lämnas till förbränning i en avfallsanläggning. Efter omhändertagande av återvinningsbara metaller m.m. kan de gamla produkterna destrueras.

Man bör vara försiktig med att återvinna plaster, trä och textiler efter att de varit möbler, mattor, kläder, leksaker eller byggmaterial eftersom det finns risk att de behandlats med olika ämnen eller hormonstörande flamskyddsmedel som inte bör hamna i nya produkter.

Istället är avfallsförbränning är en utmärkt metod för att säkerställa en god hälsa och miljö. Det är säkrare än att göra nya produkter av använda material med okänt ursprung. Att till exempel använda returträ som kan ha behandlats med olika ämnen för att inte ruttna (som cancerogen kreosot) eller som kan innehålla mögelsporer som råvara för spånskivor och byggskivor för nya möbler och byggnader är en risk för nya hälsoskandaler.

Miljövänlig förbränning av bioenergi i moderna anläggningar

Sverige klarar sin energiförsörjning med bioenergi, vattenkraft, vind, sol och en effektiv energianvändning. Bioenergi är Sveriges största energislag och står idag för 38 procent av all energianvändning. All energiproduktion från biobränslen består av förbränning i motorer, kraftverk, pannor och kaminer.

Förbränning kan göras miljövänlig i moderna anläggningar och det krävs bra utrustning, kontroll och mätning så att förbränning sköts på rätt sätt.

Dessutom är det viktigt att se till att företag och personer som inte sköter sig, som har en dålig förbränning och mycket utsläpp, måste stå till svars för det.

Våra rekommendationer för bästa resultat:

Vad är då konsekvensen av att bra förbränning inte är ett miljöproblem? Hur kan man effektivt minska klimatproblem och få ren luft i städerna och samtidigt bevara en hållbar skog med biologisk mångfald.

  • Höj koldioxidskatterna så att alternativ till fossila bränslen får ökad konkurrenskraft.
  • Besluta om en plan för att fasa ut äldre förbränningsmotorer med höga utsläpp.
  • Besluta om vilken nivå av utsläpp från förbränningsmotorer som är acceptabla ur ett hälsoperspektiv. Dagens moderna förbränningsmotorer ger mycket låga utsläpp. Det gör att exempelvis partiklar från däck och andra källor kan ha större betydelse för hälsan.
  • Inför mätning och kontroll och bötfäll förorenande bilar.
  • Ta bort bonus-malus och andra system som gör att fossilfria alternativ inte kan konkurrera på lika villkor.
  • Inför hållbarhetskriterier för alla branscher inte bara för bioenergi.

Med en politik som beskrivs i dessa punkter gynnar man en snabb och effektiv industriell utveckling. Skälet till detta är att företag gärna satsar och investerar i en marknad de tror på.

Om politiska beslut är logiska och förutsägbara, blir det enkelt för entreprenörer och investerare att besluta hur de ska agera. Då går den tekniska utvecklingen på högvarv, företagen blomstrar och klimat och hälsoproblem åtgärdas snabbare till lägre kostnad.

Och glöm inte – förbränning är en förutsättning för ditt och allt annat liv på jorden! Du ska inte vara rädd för förbränning.

Gustav Melin, vd Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer