Tillbaka

Bra strategi för bioekonomi

Bioekonomiutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande. Svebio anser att utredningen lyfter bioekonomins betydelse och bioenergins potential mycket väl.

På bild: Den särskilda utredaren för bioekonomiutredningen, Lena Ek. Foto: Martina Wärenfeldt/Södra

Den statliga Bioekonomiutredningen har presenterat ett förslag om en svensk strategi för bioekonomi.

  • Det är ett utmärkt förslag som kan ligga till grund för en slutlig strategi med konkreta mål och styrmedel som kan antas av Riksdagen och vara ett styrinstrument för regeringar och myndigheter under åren fram till 2040, som är utredningens perspektiv, säger Svebios VD Anna Törner.
  • Förslaget lyfter fram bioekonomins stora betydelse för det svenska samhället, för sysselsättning i hela landet och för vår självförsörjning med livsmedel, material och energi, liksom den stora betydelsen som exportnäring. De övergripande målen för att utveckla bioekonomin är resurseffektivitet, motståndskraft och konkurrenskraft, för att nå ett välmående fossilfritt samhälle. Utredningen visar på en stor potential för att öka förädlingsvärdet, skapa ökad sysselsättning och ökade exportinkomster.
  • En central del av bioekonomin är utnyttjandet av bioenergi, där utredningen lyfter fram både effektivt utnyttjande av restprodukter främst från skogsbruket och användning av jordbruksgrödor. Det finns inga motsättningar mellan att utnyttja biomassaresurserna för materialproduktion och som energi. Utredningen visar att det totala förädlingsvärdet från bioenergi är större än för papper och trä, och bioenergianvändningen ger redan idag Sverige ett betydande oberoende och trygghet i energiförsörjningen.
  • Men det går att göra mer inhemska biodrivmedel av restprodukter från skogsbruket och annan biomassa för att minska importberoendet av inte minst fossila drivmedel. Här har bioekonomiutredningen redan lagt förslag om en intäktsgaranti för flytande förnybara drivmedel och mellanprodukter. Att ta fram en plan och incitament för att öka inhemsk produktion av biodrivmedel bör nu hanteras med förtur av våra politiker, säger Anna Törner.

Länk till betänkandet.

Vi använder oss av cookies.Läs mer