Tillbaka

Svebios remissvar över promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade promemorian (Dnr:M2020/01180/R) och vill framföra följande:

Regeringen presenterar ett par förslag med avsikt att förhindra eller begränsa vidareexport av bilar som fått bonus inom bonus-malussystemet. Förslaget är ett symptom på att den här typen av stödsystem med direktsubvention fungerar illa i en öppen marknadsekonomi.

Svebios uppfattning är att den föreslagna förändringen i regelverket inte bör genomföras eftersom den strider mot principen om fri handel med varor och tjänster på EU:s inre marknad och under EES-avtalet, samt mot WTO:s regler och allmänna inriktning.

Bonus-malussystemet bör istället avvecklas, vilket också gör åtgärder av den typ som promemorian föreslår överflödiga.

Läs hela remissvaret från Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer