Tillbaka

Svebios yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om CO2-krav för lätta fordon

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att lämna yttrande över EU-kommissionens förslag KOM(2017)676, och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Klimatstyrmedel i transportsektorn ska vara nära kopplade till utsläppen av fossil koldioxid. Det betyder att fokus i första hand bör ligga på skatter eller avgifter på fossila bränslen. Det gynnar både effektivisering och bränslebyte.
  • Förslaget innebär ett fortsatt mycket stort beroende av fossila drivmedel i EU 2030, vilket strider mot EU:s energi- och klimatpolitiska mål och de förpliktelser EU gjort i Parisavtalet.
  • Förslaget förbigår helt och hållet möjligheten att utnyttja biodrivmedel för att reducera växthusgasutsläppen från transportsektorn.
  • Definitionen av ”zero/low emission vehicles” måste vara teknikneutral och utgå från klimatpåverkan vid normal körning och inkludera användande av förnybart bränsle.
  • Bedömningen av olika drivsystem måste utgå från ”well-to-wheel”, inte från utsläpp via avgasröret (tail-pipe) eller ”tank-to-wheel”. Det föreslagna systemetgynnar otillbörligt elfordon eftersom det inte tar hänsyn till utsläpp från elproduktion och batteritillverkning.
  • Förslaget försvårar genomförandet av det svenska klimatmålet för transportsektorn 2030 och den svenska regeringen måste verka för en omarbetning av förslaget så att det inkluderar alla nödvändiga komponenter i klimatomställningen i vägtrafiken: effektivisering, elektrifiering och byte till förnybara bränslen.

Läs mer och ladda ned remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer