Tillbaka

Svebios remissvar på promemorian Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malussystemet

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framhålla följande:

Svebios yttrande i sammanfattning:

  • Bonus-malussystemet bör avvecklas så snart det är möjligt.
  • Bonus-malus har allvarliga brister som innebär subvention av bilar som till stor del körs på fossilt bränsle, samtidigt som andra fordon, som körs på biodrivmedel som uppfyller lagens hållbarhetskriterier, straffbeskattas.
  • Som framgår av promemorian finns inga belägg för att bonus-malus ger tydliga klimatvinster.
  • De föreslagna ändringarna innebär att de inbyggda fördelnings- och regionalpolitiska orättvisorna i systemet förstärks.

Detta remissyttrande är delvis likalydande med yttrande som Svebio lämnat till Miljödepartementet över promemorian Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år.

Läs hela remissvaret

Vi använder oss av cookies.Läs mer