Tillbaka

Remissyttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med Cesium-137 eller naturligt förekommande radioaktiva ämnen

Bästa sättet att förhindra höga halter av radioaktiva ämnen i torvaska är att genom tillståndsgivningen inte medge tillstånd för torvtäkt på myrar med hög naturlig förekomst av uran.

  • Förslaget att utvidga regleringen av hanteringen av radioaktivt kontaminerad aska bör därmed inte genomföras.
  • Om förslaget genomförs kan det leda till att många täkter som redan fått tillstånd kommer att avvecklas. Det är bättre att utnyttja torven från dessa täkter. Torvaska har lågt näringsvärde och är därför olämplig för askåterföring till skogsmark, men kan ha värde för anläggningsarbeten.

Vi använder oss av cookies.Läs mer