Tillbaka

Remissyttrande över rapporten Markanvändning och verifiering av markkriterier i Sverige

Rapporten belyser på ett bra sätt att svensk lagstiftning inom jord- och skogsbruk säkerställer att de markrelaterade hållbarhetskriterierna uppfylls av svensk biomassa.

Underlaget visar tydligt att det är möjligt att via stödsystem, myndighetsuppföljning och lagstiftning visa att odling av råvara för biobränslen från svensk mark kan klara de markrelaterade hållbarhetskriterierna i Förnybarhetsdirektivet. Men rapporten visar inte hur verifieringen i praktiken ska gå till.

Vi använder oss av cookies.Läs mer