Tillbaka

Remissyttrande över Miljömålsberedningens betänkande etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (rapport 6420)

Svebios uppfattning i sammanfattning:

  • Systemet med etappmål är ändamålsenligt.
  • Vid tillämpningen av EU:s mål om 70 procent återvinning av bygg- och anläggningsavfall bör energiåtervinning jämställas med materialåtervinning. Användningen av returträ för el- och värmeproduktion är ett effektivt och rationellt sätt att ta vara på avfallet.
  • För att reducera utsläppen från småskalig vedeldning bör man stimulera utbyte av äldre pannor. Det kan t ex ske med en skrotningspremie. Av klimatskäl bör småskalig uppvärmning med biobränslen med modern teknik stimuleras.
  • Vid återvinning av avfall i livsmedelskedjan bör man stimulera metoder som innebär att energin och näringsämnen tas tillvara och att utsläppen av växthusgaser reduceras.

Vi använder oss av cookies.Läs mer