Tillbaka

Svebio välkomnar EU-kommissionens godkännande av svenskt statsstöd till biogen koldioxidlagring (bio-CCS)

EU-kommissionen gav den 2 juli grönt ljus och godkänner det svenska statliga stödet för infångning, avskiljning och lagring av biogen koldioxid, så kallad bio-CCS. Regeringen anmälde stödet till kommissionen den 9 april och beslutet är ett viktigt led för att nå Sveriges klimatmål till 2045 och EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Det ger även förutsättningar för svenska företag att bli ledande inom området.

Stockholm Exergi. Foto: Martin Lidell

Det är positivt att kommissionens besked kom så snabbt och att Energimyndigheten nu kan rigga ett system för omvända auktioner. De 36 miljarder kronor som ska fördelas genom omvända auktioner till och med 2046 kommer att behövas, för det krävs stora investeringar för att uppföra fullskaliga bio-CCS-anläggningar, varför detta besked ger nödvändig ekonomisk trygghet för företagen, säger Anna Törner, vd på Svenska bioenergiföreningen, Svebio. 

Energimyndigheten kommer efter sommaren öppna en första utlysning för att fördela det statliga stödet genom s.k. omvänd auktion. Detta bygger på att de företag som kan erbjuda tjänsten att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid från förnybara källor till lägst kostnad per lagrad ton koldioxid vinner auktionen.

– Svebio menar att det inte räcker med att minska koldioxidutsläppen, utan man måste komplettera med att fånga in koldioxid och lagra den permanent i berggrunden eller omvandla den till fossilfria produkter. Många av våra medlemmar inom fjärr- och kraftvärmesektorn har visat stort intresse för bio-CCS och några har redan fattat investeringsbeslut. Beskedet från EU-kommissionen och Energimyndigheten kommer att leda till att flera kommer att gå vidare med sina investeringsplaner, fortsätter Anna Törner.

Svebio hoppas nu även på ett snart positivt besked från EU-kommissionen vad gäller återinförd skattebefrielse för biogas.

För mer information kontakta Anna Törner, vd, Svebio, tel 070-298 69 36

Bakgrundsfakta:

Enligt regeringens beslut kommer 36 miljarder kronor att kunna fördelas mellan åren 2026 och 2046 med syfte att skapa negativa utsläpp. Stödet kommer betalas ut under 15 år och Energimyndigheten ska vara auktionsförrättare. Stödet ska kunna användas för både investerings- och driftkostnader inom avskiljning, transport och lagring.

Sverige har tillgångar på skogsråvara och verksamheter med stora punktutsläpp av koldioxid inom massa- och pappersindustrin och fjärr- och kraftvärmesektorn. Det innebär stor potential för negativa utsläpp genom bio-CCS och produktion av hållbara kolbaserade produkter genom bio-CCU. Det innebär att Sverige inte bara tillgodose egna behov, utan även att bli nettoexportör av såväl negativa utsläpp som hållbara kolbaserade produkter. Potentialen för bio-CCS i Sverige bedöms till minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år, sett ur ett 2045-perspektiv.

Svebio lämnade den 25 juni ett remissvar till Regeringskansliet om Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU – Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”. Yttrandet finns här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer