Tillbaka

EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi

Höj målet för förnybar energi, inför och höj koldioxidskatter och använd åkermarken för att producera biodrivmedel, ta bort restriktionerna kring att odla energi. Det är några av kraven från Svebio i svaret på en EU-konsultation om politiken för förnybar energi till 2030.

– EU:s politik för förnybar energi är halvhjärtad, med ett blygsamt mål på 27 procent 2030. Det betyder att EU fortfarande kommer att vara 73 procent beroende av fossila energislag, och ha långt kvar till ett klimatneutralt energisystem. Målet för förnybart måste höjas. Detsamma gäller målet för minskade utsläpp av klimatgaser. Mer ambitiösa mål borde vara en självklar följd av att EU ställde sig bakom ett skärpt globalt klimatmål vid FN:s klimatmöte i Paris i december. Det säger Svebios vd Gustav Melin.

– För att minska utsläppen i EU och stimulera förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt är den bästa metoden att belägga koldioxidutsläpp i alla sektorer i hela EU med en avgift. De nordiska länderna har gått före med koldioxidskatter, och förra året införde också Frankrike koldioxidskatt. Nu borde alla EU:s länder följa efter, och EU behöver återuppta arbetet på ett nytt energiskattedirektiv med en lägsta gemensam koldioxidskatt. Också EU:s handel med utsläppsrätter behöver reformeras så att priset på utsläppen höjs.

– EU måste också ompröva det beslut som antogs förra året och som satte tak för biodrivmedel från åkermark. Om vi ska klara klimatmålet måste vi ställa om transportsektorn, bort från fossil bensin och diesel. Det finns goda skäl att använda råvara både från åkermark och från skogsmark. Det finns miljontals hektar nedlagd eller dåligt utnyttjad åker i Europa. Vi har också stora outnyttjade bioenergiresurser i de europeiska skogarna, förklarar Gustav Melin.

Svebios svar på konsultationen finns att läsa här. 

För ytterligare upplysningar, kontakta Gustav Melin tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer