Tillbaka

Energiföretagen, Svebio och Canoil begär skattebefrielse för biooljor för uppvärmning

Energiföretagen Sverige begär tillsammans med Svebio och biooljeleverantören Canoil AB, i en hemställan till Finansdepartementet, att biooljor tillverkade av rest- och avfallsprodukter skattebefrias om de används för uppvärmningsändamål. Skatten som den är utformad idag leder till avstannad utfasning av fossil olja och även minskad elproduktion från kraftvärme.

– Vår analys visar att det är fullt möjligt att slopa biooljeskatten för biooljor baserade på rest- och avfallsprodukter och som framställts av skogsbiomassa, till exempel UCOME och HVO. Eftersom dessa biooljor inte är livsmedelsbaserade och det heller inte finns risk för så kallad överkompensation bör det vara fullt möjligt att skattebefria dessa enligt EU:s statsstödsregler. Vi anser att regeringen nu skyndsamt behöver anmäla en skattebefrielse av de här biooljorna hos EU-kommissionen eftersom det är en nödvändig förutsättning för att klara utfasningen den sista fossiloljeanvändningen i uppvärmningen till rimliga kostnader, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Biooljeskatten innebär återgång till fossila bränslen och avstannad utfasning av fossil olja

Införandet av full energi- och koldioxidskatt för bland annat RME-bioolja den 1 januari 2021 betyder att det blivit ca 75 procent dyrare att använda beskattad bioolja jämfört med fossil olja. Tyvärr har det inneburit att många verksamheter återgått till fossil oljeanvändning av kostnadsskäl och att många planerade konverteringar från fossil olja har stoppats. Biooljebeskattningen innebär också att topplastpannor för fjärrvärmeproduktion blivit så dyra att ha i drift att det ges kraftiga ekonomiska incitament att minska elproduktionen i kraftvärmeverk och i stället prioritera fjärrvärmeproduktion under de kallaste vinterdagarna, vilket skett i stor omfattning under den gångna vintern. Den införda biooljebeskattningen går därmed stick i stäv med uppsatta energi- och klimatpolitiska mål och förvärrar effektbalansen de kallaste vinterdagarna. Den införda biooljeskatten skapar också stor osäkerhet om vilka framtida skattevillkor som kan förväntas och att det i dagsläget är mycket svårt för branschaktörer att fatta investeringsbeslut om att fasa ut de sista fossila bränslena.

Vi föreslår en utformning av skattebefrielsen förenlig med EU:s statsstödsregler

Vårt förslag till skattebefrielse begränsas till att endast omfatta bränslen till den del de framställts av biomassa, vilket vi bedömer är förenligt med befintliga statsstödsregler (de så kallade miljö- och energiriktlinjerna, EEAG) då dessa biooljekategorier inte avser så kallade livsmedelsbaserade biobränslen. Skattebefrielsen är även villkorad för att uppfylla kravet på att de inte ska vara framställda av livsmedels- eller fodergrödor samt att uppfylla de krav som framgår av lagen om hållbarhetskriterier (2010:598). Vi bedömer att de biooljor som vi nu föreslår ska skattebefrias till stor del kan ersätta RME som många oljepannor konverterats till under senare år och även ge incitament att fasa ut den sista kvarvarande fossiloljeanvändningen i uppvärmningen.

I vår hemställan redovisar vi också prisstatistik för de aktuella biooljekategorierna UCOME, RME och HVO under perioden 2019–2020 som visar att det inte funnits någon risk för överkompensation vid en full skattebefrielse. Det är även angeläget att utgå från de nu aktuella biooljorna i framtida övervakningsrapportering gentemot EU-kommissionen eftersom hittillsvarande övervaknings­rapportering är missvisande då den utgått från prisjämförelser med icke skattepliktiga MFA-biooljor.

Fakta om två av de huvudkategorier av biooljor som vi föreslår skattebefrias:

UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester) produceras från rest- och avfallsprodukter och är en lätt bioolja med likvärdiga egenskaper som fossil eldningsolja. UCOME finns idag tillgänglig på marknaden i Europa i betydande volymer, men används i dag inte i Sverige av kostnadsskäl. Det kan vara rester och avfall från raps, soja eller andra grödor som är förestrad till olika typer av biodieselprodukter.

HVO är en förkortning för Hydrerade Vegetabiliska Oljor och är samlingsnamnet för det som kallas syntetiska dieselbränslen. En diesel baserad på förnybara råvaror från rest- och avfallsprodukter, animaliska och skogsbaserade råvaror.

Här kan du läsa Energiföretagens hemställan.


Kontakta Erik Thornström, Energiföretagen, om du vill veta mer:
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer