Tillbaka

Bioenergi vägen till fossiloberoende jordbruk

Svenskt jordbruk har goda möjligheter att producera råvara till biodrivmedel och därmed bidra till fossilfri svensk livsmedelsproduktion och sänka kostnaderna för biodrivmedel på den svenska marknaden.

jordbruk

Foto: Pixabay

– Synen på jordbruk och klimat behöver förändras. Livsmedelsproduktion är inte i huvudsak fossil kvävegödsel, utsläpp av lustgas eller metangas från kor. Låt oss fokusera på alla möjligheter som jordbruket har att öka odling och tillväxt och plocka bort koldioxid ur atmosfären och på så sätt hjälpa till att lösa klimatfrågan, säger Gustav Melin, vd i Svebio, med anledning av att Svebio lämnat remissvar på utredningen om fossiloberoende jordbruk.

Det svenska jordbruket kan bli fossilfritt genom att använda förnybar kvävegödsel och förnybar diesel i traktorer och skördetröskor, samt ersätta olja i torkar och uppvärmning. De tekniska lösningarna finns och med rätt styrmedel kan omställningen till fossilfritt jordbruk ske inom de närmaste åren.

Mer odlad energi i världen

– Både i Sverige och i världen finns mycket odlingsmark som inte används effektivt. Man slutar odla på flera miljoner hektar varje år. Det bästa vore om den här arealen kan användas för att odla energi så att den bidrar i klimatarbetet. Då skulle lantbrukare dessutom få en större marknad, om man kan odla både mat och energi. Det skulle ge en mer livskraftig landsbygd i alla länder och ta många regioner ur fattigdom och svält, säger Gustav Melin.

Det är angeläget att den svenska regeringen verkar inom EU för ökad produktion av biodrivmedel från åkergrödor, och tar bort de restriktioner som EU infört under de senaste åren, bland annat ett 7-procentigt tak för så kallade ”livsmedels- och foderbaserade biodrivmedel”. Det finns inget sakligt stöd för ett sådant tak, tvärtemot är det direkt skadligt.

– Utredningen lämnar bra förslag på styrmedel som gör det lönsamt för lantbrukare att byta ut fossil diesel till biodiesel. Vi vill starkt rekommendera regeringen att fokusera på det svenska jordbrukets möjligheter. Det finns en stor potential, både för att odla mer oljeväxter till biodiesel och spannmål för att göra bioetanol. Som biprodukt skulle den inhemska produktionen av proteinfoder öka kraftigt och ersätta import av sojaprotein. En ökad produktion av biodrivmedel leder också till lägre priser vid pumpen, menar Gustav Melin.

Fakta:

  • Produktion av biodrivmedel från åkergrödor sker av Lantmännen Agroetanol i Norrköping (etanol från spannmål och bageriavfall), av Energifabriken i Karlshamn (rapsdiesel) och av Adesso Bioproducts i Stenungsund (rapsdiesel).
  • På grund av oklara och kortsiktiga styrmedel har det inte skett några investeringar i ökad produktion under de senaste åren.
  • Tillverkningen av etanol i Norrköping ger mycket hög reduktion av växthusgasutsläpp jämfört med bensin genom att man utnyttjar förnybar energi och tar vara på alla restprodukter, inklusive koldioxid.
  • Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4) visade att det kommer att finnas över en halv miljon hektar åkermark som inte behövs för livsmedels- eller foderproduktion 2045. Det motsvarar en femtedel av den nuvarande åkerarealen i Sverige.

För mer information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson tel 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer