Tillbaka

Svebios kommentar till Bioekonomiutredningen: Ökad svensk produktion av biodrivmedel kommer att ge lägre drivmedelspriser

Bioekonomiutredningen, med Lena Ek som ordförande, presenterar ett konkret förslag som kan ge snabbt ökad produktion av biodrivmedel från skogsråvara. Det är ett bra förslag som Svebio räknar med kommer att få brett politiskt stöd och kunna beslutas av riksdagen senare i år.

Foto: Sofie Samuelsson

Motiven för att snabba på utvecklingen av inhemskt producerade biodrivmedel är flera men vi vill framförallt betona tre:

  • Ökad energisäkerhet och beredskap
  • Lägre drivmedelspriser
  • Bättre förutsättningar att klara klimatmålen

Det nya säkerhetspolitiska läget efter det ryska anfallskriget mot Ukraina ger ökat fokus på försörjningstrygghet för Sverige. Det gäller inte minst drivmedel, där Sverige med ökad produktion av inhemska biodrivmedel kan säkerställa att det finns god tillgång även i orostider

Lägre priser med inhemsk produktion

Sverige har stora outnyttjade resurser i form av restprodukter från industrin och råvara från skogsbruket. Både råvaruförsörjningen och förädlingen skapar jobb och utveckling i hela landet. Sverige är ledande i teknikutveckling inom biodrivmedelsproduktion och branschens bedömning är att man kan producera etanol, bensin och diesel från skogsråvara till lägre kostnader än dagens marknadspriser. Med ökade volymer och breddad råvarubas kommer kostnaden för att producera biodrivmedlen att sjunka och priset för konsumenterna kan hållas nere.

De gröna näringarna måste spela en större roll i klimatomställningen och vi bör så klart utnyttja mer av de skörderester som idag ligger och multnar i skogen och redan nu släpper ut sin koldioxid. Omställningen av transportsektorn är avgörande för att nå de klimatpolitiska målen och de EU-mål som Sverige måste uppfylla. Det poängteras även idag i Klimatpolitiska rådets rapport och analys.

Länk till Bioeknomiutredningens delbetänkande (SOU 2023:15).

För ytterligare information kontakta vd Gustav Melin, tel 070-5244400 eller näringspolitisk chef Kjell Andersson, tel 070-441 71 92

Vi använder oss av cookies.Läs mer