Tillbaka

2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter diesel var biodiesel, och totalt användes 17,2 TWh biodrivmedel. Det visar preliminär statistik från SCB som sammanställts av Svebio.

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift till den svenska marknaden 2016, TWh.

Leveranser av drivmedel för fordonsdrift till den svenska marknaden 2016, TWh.

– Siffrorna innebär att Sverige är bäst i Europa när det gäller att byta från fossila drivmedel till biodrivmedel. Globalt är det sannolikt bara Brasilien som kommit längre än Sverige i omställningen bort från fossila drivmedel. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio.

Den snabba tillväxten för biodrivmedel under de senaste åren beror framför allt på ökad användning av HVO-diesel, framställd av olika biobaserade råvaror. Dessutom har Sverige en omfattande användning av rapsdiesel. Också andelen biogas i fordonsgas har ökat och låg på rekordnivå 2016 med 83 procent. Användningen av etanol har däremot minskat.

– Trots den mycket höga andelen biodrivmedel har Sverige inte tagit vara på alla möjligheter. Genom beskattning av etanol och rapsdiesel under de senaste åren har användningen av dessa bränslen hållits tillbaka. Vi har inte heller ökat låginblandningen av etanol i bensin från 5 till 10 procent, som EU-standarden tillåter. Det finns alltså goda möjligheter att ytterligare höja andelen biodrivmedel och minska klimatpåverkan från transportsektorn, säger Svebios drivmedelsexpert Tomas Ekbom.

– Tyvärr ser vi också en starkt ökad andel av fossil bensin och diesel utan inblandning av biokomponenter. Det är oklart vad som ligger bakom denna trend, eftersom det inte finns några tekniska hinder att kunna blanda in biodrivmedel, säger Tomas Ekbom.

Fakta:

  • Under 2016 användes totalt 17,2 TWh biodrivmedel, varav 11,5 TWh var HVO-diesel, 3,2 TWh var FAME (rapsdiesel), 1,3 TWh var biogas och 1,3 TWh var etanol. Biodrivmedlen svarade för 18,6 procent av alla försålda drivmedel, och 25,1 procent av all diesel, räknat på energiinnehåll.
  • Biodrivmedel är alla drivmedel som har ursprung i biomassa. Koldioxid från biodrivmedel bidrar inte till ökningen av växthusgasutsläpp. Utsläpp från transportsektorn står för en stor del av de svenska utsläppen av koldioxid. Miljömålsberedningen har föreslagit att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030. EU:s mål är att minst 10 procent av alla transportbränslen ska vara förnybara 2020. Då tillåts dubbelräkning för andelarna för biodrivmedel från avfall och cellulosa. Sverige klarade EU-målet redan 2012.

För mer information kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Tomas Ekbom, tel 070-2761578.

Vi använder oss av cookies.Läs mer