Tillbaka

​Svebio föreslår kompletteringar till energiöverenskommelsen

Svebio, Svensk Bioenergiföreningen, stöder ramöverenskommelsen om den framtida energipolitiken som i juni 2016 förhandlades fram av fem av riksdagens partier. Energibranschen har länge efterfrågat en sådan bred överenskommelse. Vi anser dock att vissa delar av överenskommelsen måste justeras och anpassas till den uppkomna situationen på elmarknaden. Om inte det görs riskerar genomförandet att bli alltför kostsamt för energibranschens aktörer och för svenska skattebetalare och konsumenter.

Svebio stöder målet om ett 100 procent förnybart elsystem 2040. Men energiöverenskommelsen driver nu mot ett alltför stort överskott av el på marknaden, vilket också flera andra aktörer påpekat de senaste veckorna. Sedan januari har priset på elcertifikat fallit kraftigt. Det gör att aktörer som har investerat i anläggningar för produktion av förnybar el har fått – och med åren kommer att få – en väsentligt försämrad lönsamhet. Detta kommer att leda till nedskrivningar och konkurser i en rad företag som levererar förnybar el om inga åtgärder vidtas.

Svebio föreslår följande konkreta justeringar i energiöverenskommelsen:

  1. En ordnad avveckling av ytterligare två reaktorer – Av de sex reaktorer som kvarstår 2020 ges två dispens från säkerhetsuppgraderingar med motprestation att de avvecklas i mitten av 2020-talet.
  2. En sansad utbyggnad av förnybar elproduktion – Minska ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet från 18 TWh till hälften. Låt elkonsumenternas efterfrågan och marknadspriser i högre grad styra utbyggnaden av ny förnybar elproduktion så att anläggningar som kan möta samhällets behov byggs.

Utöver detta anser Svebio att man måste göra praktisk politik av överenskommelsens samtliga delar. Man måste säkerställa att fjärrvärmens konkurrenskraft inte äventyras och man måste se över regelverken på energiområdet och anpassa dem till effektutmaningen.

Att göra investeringar i en elmarknad med överskott innebär höga kostnader av flera orsaker:

  • Investeringskostnaden är hög men värdet på den el som produceras är lågt. Det är bättre att avvakta med nyinvesteringar tills behov uppstår.
  • Överskott av el måste ledas bort i elledning. Överskottet tvingar staten att bygga fler elledningar.
  • Kärnkraften ska avvecklas på sikt. Man bör inte orsaka ett överskott av el som medför investeringar i ökad elkonsumtion innan reaktorer avvecklas, vilket i förlängningen riskerar stigande elpriser i en underskottsmarknad.
  • Om elcertifikatsystemet inte justeras så att det premierar investeringar i garanterad effekt måste staten senare återkomma med andra styrmedel som ger investeringar i effekt.

Sammanfattningsvis innebär Svebios förslag att befintliga vindkraftföretag har möjlighet att överleva, lägre kostnader för nätutbyggnad, lägre kostnader för ny förnybar elproduktion, minskade kostnader i säkerhetsuppgraderingar, bättre överensstämmelse mellan produktion och konsumtion av el, något högre elpriser samt bättre utnyttjande av befintliga kraftvärme- och fjärrvärmeverk.

Kort sagt; ett balanserat genomförande av energiöverenskommelsen, mot ett 100 procent förnybart elsystem.

För Svebios styrelse 13 mars 2017

Karin Medin, ordförande, telefon 076-803 35 10 och Gustav Melin, vd, telefon 0705 244400

Vattenfalls representant i styrelsen har reserverat sig mot punkt 1 i denna skrivelse.

Vi använder oss av cookies.Läs mer