Tillbaka

Tidöavtalet nästan lika illa som EU-dokumenten

Den senaste veckan har den nya svenska regeringen presenterat sina vägledande dokument, Tidöavtalet och Ulf Kristerssons regeringsförklaring i riksdagen, och man måste konstatera att den nya regeringen lyckats placera sig på nästan samma låga nivå när det gäller bioenergi som EU-kommissionen.

Tidigare i år har jag skrivit en hel del om hur EU-kommissionen helt tycks ignorera bioenergin i sina dokument, exempelvis i planen för att ersätta rysk gas, REPowerEU. Där nämndes vätgas ett femtiotal gånger medan bioenergi först helt ignorerades, men i senare versioner bara ägnades ett kort stycke.

Detta trots att bioenergi är Sveriges särklassigt största energikälla och sitter på många av nycklarna till hur vi ska kunna göra oss helt oberoende av fossila bränslen, och på kort sikt hantera den akuta energikrisen.

Jag gjorde följande övning:

Jag tog fram de två dokumenten på datorn och gjorde en enkel sökning på några ord. Resultatet blev följande:

Tidöavtalet  (63 sidor)

Bioenergi – inga träffar. Biodrivmedel – inga träffar. Biokraft – inga träffar. Biobränsle – inga träffar. Biogas – inga träffar. Biodiesel – inga träffar. Bioolja – en träff. Skogsbruk – inga träffar. Jordbruk – en träff. Kraftvärme – 4 träffar.

Dokumentet innehåller ett stycke om behovet av att ge bättre förutsättningar för kraftvärme, där det också finns en formulering om att ”se över” skatten på bioolja.

Jordbruk omnämns i ett stycke om att tillsätta en utredning om djurvälfärd. Man kan som jämförelse notera att kärnkraft nämns 18 gånger i Tidöavtalet.

Regeringsförklaringen (22 sidor)

Bioenergi – inga träffar. Biodrivmedel – inga träffar. Biokraft – inga träffar. Biobränsle – inga träffar. Biogas – inga träffar. Biodiesel – inga träffar. Bioolja – inga träffar. Skogsbruk – 2 träffar. Jordbruk – 1 träff. Kraftvärme – inga träffar.

Omnämnandet av jordbruk sker i ett stycka om stöldligor som ska stoppas och bland annat stjäl jordbruksmaskiner. Skogsbruket ägnas däremot ett särskilt stycke som bland annat innehåller en formulering om att det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete.

Kärnkraft omnämns sju gånger. Däremot har argumenten om att ge bättre förutsättningar för kraftvärme i Tidöavtalet inte getts plats i regeringsdeklarationen och därmed inte heller förslaget om att se över skatten på bioolja. På så sätt blev det ingen bioenergi alls i regeringsdeklarationen. Men, som sagt, mycket kärnkraft.

Likhet mellan EU- och regeringens dokument

Det finns en klar likhet mellan de europeiska dokumenten och den nya svenska regeringens dokument. Man fokuserar på en allena saliggörande lösning i energipolitiken. I EU heter lösningen vätgas, producerad främst från förnybar energi som vindkraft och solceller.

För den svenska regeringen handlar det också om elektrifiering, men här ska den i första hand drivas av kärnkraft. I bägge fallen är visionen en massiv elektrifiering som ska genomföra under mycket kort tid. För att det ska kunna ske ser man framför sig att i stort sett alla andra intressen får träda åt sidan.

Men hur kan man helt ignorera den energikälla som redan idag är så betydelsefull och som kan ge snabb lindring i den akuta energikrisen?

Se på det här diagrammet, som är baserat på siffror från EU:s statistikmyndighet Eurostat och Bioenergy Europe.

Det visar på bioenergins stora betydelse för EU. Produktionen av biobränslen i EU är större än produktionen av kol, naturgas och olja. Biobränslen är faktiskt EU:s största energikälla om man ser till den EU-inhemska produktionen.

Dessutom har biobränslen ett mycket litet importberoende. Bara 3,4 procent av de biobränslen som används är importerade från länder utanför EU, medan 95 procent av oljan, 84 procent av naturgasen och 40 procent av kolet importeras.

Det som inte framgår av diagrammet är att bioenergi också är den största förnybara energikällan i EU. Av all förnybar energi som används i EU utgör bioenergi 60 procent. Bioenergin är alltså mycket större än summan av all vindkraft, vattenkraft, solenergi och geotermisk energi i EU.

Bioenergi viktigt för försörjningstrygghet

I ett läge där försörjningstrygghet borde vara det allra starkaste argumentet borde EU slå vakt om och lyfta fram bioenergin, särskilt som användningen av inhemsk bioenergi snabbt kan ökas till låg kostnad. Något som inte bara skulle ge trygg, oftast lokal energiförsörjning och skapa många nya jobb.

Men så är det alltså inte. EU-kommissionen har lagt förslag om att införa nya restriktioner och villkor för bioenergi i sitt förslag till reviderat förnybartdirektiv. Och EU-parlamentet har ytterligare skärpt dessa förslag, och bland annat lagt förslag om att stoppa stöd till biobränslen från skogsbruket, inklusive avverkningsrester och kasserat virke. Man har antagit en taxonomi som begränsar vilka typer av bioenergi som kan få finansiellt stöd.

Kommer öka koldioxidutsläppen

Den svenska regeringen lägger också negativa förslag. Den drastiska neddragningen av reduktionsplikten som regeringen förslår från och med 2024 kommer att minska användningen av bioenergi med omkring 15 terawattimmar, om jag räknat rätt.

Åtgärden kommer att leda till att Sverige för första gången på många år minskar andelen bioenergi i energibalansen och bryter den utveckling vi haft alltsedan oljekriserna på 1970-talet, när vi år för år minskat vårt beroende av importerad olja. Dessutom ökar förstås utsläppen av fossil koldioxid kraftigt.

// Kjell Andersson

Vi använder oss av cookies.Läs mer