Tillbaka

Varför inte satsa på 96 procent oberoende istället för 10 procent?

När det gäller sällsynta jordartsmetaller, som är kritiska för delar av elektrifieringen, är EU:s beroende av import 98 – 99 procent. Nu sätter EU upp ett mål om att bli ”bara 90 procent” beroende av så kallade strategiska råvaror, där de sällsynta jordartsmetallerna ingår. Fast man formulerar det omvänt: man vill bli till 10 procent självförsörjande.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Förslaget ingår i ”Critical Raw Material Act” som EU-kommissionen presenterade en 16 mars. Utspelet var tänkt att visa på EU-kommissionens initiativkraft, men demonstrerar istället bristerna i den nu förda politiken. EU går från ett beroende, oljeberoendet, till ett annat beroende, metallberoendet. Ur askan i elden, kan man säga. Och skälet är att man låst sig vid att inte använda biodrivmedel från Europas åkrar.

Vi tog upp det ökade metallberoendet i bloggen för några månader sedan. EU-kommissionens utspel och egen rapport bekräftar den bild vi då gav. Det är mot den här bakgrunden svårt att förstå EU-kommissionens och EU-parlamentets politik på en rad områden:

  • Att man vill förbjuda alla bilar som går på biodrivmedel från 2035 istället för att satsa på en balanserad kombination av biodrivmedel och effektivisering med el.
  • Att man sätter tak för användningen av biodrivmedel från åkergrödor, och helst vill fasa ut dem helt, och dessutom utesluter dem i taxonomin vilket försvårar investeringar.
  • Att man hotar med minimiskatt på biodrivmedel från grödor i förslaget till energiskattedirektiv.
  • Att man från EU-parlamentets sida dessutom vill minska råvarubasen för nya biodrivmedel genom att stoppa användningen av skogsbränslen.

Så här ser det ut när det gäller importberoendet för olika bränslen och material i EU:

Ämne/bränsle Importandel för EU i procent Huvudsaklig användning Viktigaste leverantör
Sällsynta jordartsmetaller 100 Elmotorer, elgeneratorer Kina
Kobolt 81 Batterier, legeringar D.R. Kongo
Litium 100 Batterier Chile
Nickel 75 Batterier, stål Ryssland
Kisel 64 Halvledare, solceller Norge (Kina)
Magnesium 100 Legeringar, elektronik Kina
Mangan 96 Stål, batterier Sydafrika
Gallium 98 Halvledare, solceller Kina
Olja 97 Energi
Fossilgas 90 Energi
Kol 41 Energi
Biobränslen 3,6 Energi

 

Siffrorna gäller EU efter Storbritanniens utträde, då importberoendet för olja och gas ökade betydligt. Uppgifterna kommer från EU-kommissionens egen rapport Study on the Critical Raw Materials for the EU 2023. EU-kommissionens direktorat för näringsutveckling (DG Grow), har gett ut den här rapporten vart tredje år sedan 2011. Siffrorna för energi är från Bioenergy Europes statistiska rapport. Beroendet av Kina är ännu större än vad som framgår av tabellen eftersom Kina också kontrollerar flödet av kobolt från Kongo. Att Norge finns med för kisel beror på att förädlingen sker i Norge, men 76 procent av världens kisel kommer från Kina. Av rapporten framgår att Kina har kontroll på mer än hälften av de kritiska material som kartlagts.

Vi ser också att EU27 är till 90 – 97 procent beroende av import av gas och olja. För olja är importberoendet närmast totalt. En stor del av denna olja används till att tillverka bensin och diesel och driva transporterna i EU.

Öka EU’s egen råvara

EU vill nu ersätta bensin- och dieselfordonen med enbart elfordon, direkt eller via vätgas. För den förnybara elektrifieringen enligt EU:s vision behövs dels solceller och vindkraftverk, dels elfordon och batterier. Allt kräver mer metaller, de metaller som EU-kommissionen själv betecknar som kritiska råvaror. För de allra flesta av dessa kritiska råvaror saknar EU egen utvinning. För en del har man viss förädling. Men i stort sett ligger både gruvorna och förädlingen utanför EU:s kontroll. Målet är nu att man ska öka egenförsörjningen till 2030, så att 10 procent av råvaruutvinningen och 40 procent av förädlingen (”processing”) ska ske inom EU. Dessutom har man satt ett mål att 15 procent av den årliga förbrukningen ska vara återvunnet material, och maximalt 65 procent av en enskild råvara ska komma från ett enskilt land. Man kunde inte demonstrera det nuvarande beroendet tydligare. Att komma upp i tio procent egen råvara framställs som ett radikalt mål!

”Allt annat bör övervägas innan man öppnar gruvor”

För att ens nå detta blygsamma mål kommer det att krävas snabbare miljötillstånd för gruvor, dvs det gäller att köra över lokala opinioner och stoppa överklaganden i de länder där det möjligen kan finnas fyndigheter, som Portugal, Spanien, Finland och Sverige.

I kommentarer till förslaget kräver de svenske EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist (S) och Pär Holmgren (MP) mer fokus på återvinning. Holmgren skriver i ett pressmeddelande: ”Allt annat (återvinning, återanvändning, minskad användning) bör övervägas och implementeras innan man öppnar nya gruvor”. Det är ett önsketänkande för att slippa hantera miljöproblemen kring ökad gruvbrytning och en matematisk omöjlighet, som Pär Holmgren som meteorolog nog borde kunna räkna ut.

Återvinning – mycket litet tillskott

För många av de kritiska materialen gäller att användningen förväntas öka mycket snabbt under de kommande åren och att de sitter fast i utrustning som vindkraftverk, solceller, batterier och motorer med livslängder på 15 – 30 år. Någon återvinning kan givetvis inte ske förrän de tjänat ut och ska skrotas. Denna tidsfördröjning gör att återvinning ger mycket litet tillskott, särskilt på en snabbt växande marknad.

Europas politiker har försatt sig i en onödigt svår situation, med ökat beroende av Kina och andra länder som dominerar försörjningen med de kritiska materialen. Det finns ingen ”quick fix” för att komma till rätta med detta dilemma, om man håller fast vid motståndet mot biodrivmedel.

Vårt förslag är enkelt och kan tyckas självklart:

  • Satsa också på biodrivmedel från energigrödor odlade på europeiska åkrar och från biomassa från europeiska skogar.
  • Avstå från begränsningar för fordon som kan köras på dessa biodrivmedel.

Det ger minskat importberoende och ökad försörjningstrygghet. Viktiga mål i en värld med krig och ökad risk för nya krig, där inte bara Ryssland är inblandat, utan också Kina kan bli en part. Dessutom en massa nya jobb i europeiskt jordbruk och skogsbruk och stärkt ekonomi i många regioner.

//Kjell Andersson

Vi använder oss av cookies.Läs mer