Tillbaka

Den positiva nyheten från IEA om koldioxidutsläpp

Om det är sant, så är det ett avgörande trendbrott. Om trenden står sig.

IEA, International Energy Agency, publicerade i fredags ett pressmeddelande om att utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen 2014 låg på samma nivå som året innan, 32,3 miljarder ton CO2. Det är första gången under den 40-årsperiod som IEA gjort sammanställningar som detta skett och det inte samtidigt varit global ekonomisk tillbakagång.

Varken1992 eller 2009 ökade utsläppen, men det var ekonomiska krisår. 2014 växte världsekonomin med 3 procent, men utsläppen av koldioxid stod still. Man kan tala om ”decoupling” på global nivå. Med decoupling menar vi att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp bryts. Vi har haft decoupling för koldioxidutsläppen i Sverige ända sedan 1990-talets början, ja sannolikt ända sedan slutet av 1970-talet. I EU som helhet gäller samma sak sedan många år.

Kan vi börja se ljuset i tunneln när det gäller kampen mot de globala koldioxidutsläppen? Kanske. Vi vet också att utsläppen av koldioxid från avskogning också minskar sedan ett årtionde tillbaka.

Man bör ändå lägga in några reservationer:

  • IEA kommer att publicera sitt sifferunderlag först i sommar, den 15 juni. Hittills finns bara ett kort pressmeddelande, vilket gör det svårt att analysera vad de kommit fram till.
  • Vi bör också ta del av vad andra bedömare säger. Det gäller exempelvis forskarna inom Global Carbon Project, som är den vetenskapliga grupp som har den bästa globala överblicken och publicerar årliga rapporter.
  • Statistiken för 2014 är rimligen fortfarande osäker, när det bara gått några veckor sedan årsskiftet.

IEA anger två huvudsakliga förklaringar till att utsläppen bromsat upp. 

Den första är utvecklingen i Kina. Jag skrev om de hoppfulla signalerna från Kina på bloggen för någon vecka sedan. De kinesiska ledarna tycks vara fast beslutna att göra något åt utsläppen främst från kolförbränningen. Det är både en klimatfråga och en luftvårdsfråga. Läget är katastrofalt i flera storstads- och industriregioner. Strax före folkkongressen för ett par veckor sedan inträffade en händelse som skakade om partiledningen. En mycket saklig film om luftföroreningarna (Under the dome – investigating Chinas smog av Chai Jing), som sanktionerades av miljöministern, väckte stor uppståndelse och fick snabbt enorm spridning på Youtube. Det blev för mycket för partiledningen som beordrade att filmen stoppades. Händelsen visar hur explosiv frågan är.

Kinas president har lovat Barack Obama att minska utsläppen, och Kina förbereder nu utsläppshandel på nationell nivå. IEA rapporterar också att Kina satsar allt mer på förnybar energiproduktion.

Den andra förklaringen från IEA är den utveckling man ser i OECD-länderna, i huvudsak de gamla industriländerna i Europa och Nordamerika. Här slår effektiviseringen av energianvändningen nu igenom på bred front. Det handlar bland annat om bränslesnålare bilar, bättre belysningsteknik och bättre byggda hus. Samtidigt håller de förnybara energislagen på att slå igenom på bred front och till allt lägre kostnad.

Det finns samtidigt osäkerhetsfaktorer, som också IEA antyder.

Kommer Indien att följa Kina? Indien är inne i en snabb ekonomisk utveckling, och utsläppen från kolkraftverk ökar snabbt. Kommer man att göra samma misstag som Kina och bygga mycket kolkraft eller väljer man att direkt satsa stort på förnybar energi? Indiens befolkning är idag nästan lika stor som Kinas, och befolkningstillväxten är mer än dubbelt så snabb, även om den sjunkit kraftigt under senare år. Vad som händer med utsläppen i Indien och andra asiatiska länder vid sidan av Kina är avgörande för utvecklingen framöver.

Hur påverkas de globala utsläppen av de låga priserna på olja och annan fossil energi? Det här är den största osäkerhetsfaktorn. De låga oljepriserna måste pareras med avgifter på koldioxidutsläppen och avskaffande av subventioner på fossila bränslen, annars är risken stor att de lägre kostnaderna stimulerar användningen för olja, kol och gas. Och då kanske siffrorna blir sämre i IEA:s pressmeddelande nästa år och nästnästa år.

Rapporten från IEA är ett hoppfullt tecken, men det gäller nu att inte slå sig till ro. Behovet av ett starkt klimatavtal i Paris i höst och starka styrmedel för att begränsa användningen av fossila bränslen kvarstår.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer