Tillbaka

Är verkligen 23 av 24 biobränslen ohållbara?

I slutet av förra veckan spreds plötsligt nyheten att EU-kommissionen kommit fram till att 23 av 24 exempel på biobränslen är ohållbara, både när det gäller klimat och biodiversitet. Nyheten har spritts på olika nyhetssajter och inte minst i de kretsar som tycker att biobränslen är ett dåligt alternativ.

Rötskadad ved

Rötskadad ved hör till de biobränslen som inte analyserats av JRC. Foto: Kjell Andersson

Vi hörde en representant från Naturskyddsföreningen upprepa påståendet på ett webinarium i slutet av veckan. Men var nyheten sann? Eller handlade det om ett inslag i det pågående informationskriget kring bioenergi? Ett informationskrig som blivit allt giftigare.

Allt handlar om en rapport från EU-kommissionens forskningsinstitut JRC, Joint Research Centre, om hållbarhet för biobränslen som publicerades den 26 januari.

En av de första att plocka upp nyheten var sajten Energimarknaden 27 januari, där EU-reportern Erik Birksten hade en kort artikel med rubriken Nytt svenskt bakslag: EU-rapport dömer ut skoglig biomassa som klimatskadlig. Texten bygger i huvudsak på uppgifter från WWF, vars representant Axel Mason varnar för att EU:s bioenergipolitik riskerar att underminera unionens mål om nollutsläpp. Man skriver också att JRC-rapporten visar att skogsbaserad biomassa i många fall är lika klimatskadlig som olja, gas och kol. Dessutom finns här uppgiften om att endast ett av 24 undersökta exempel på bioenergi har positiv klimatpåverkan. Alla övriga 23 har negativ effekt antingen på klimat eller biologisk mångfald eller båda.

Energimarknaden citeras i sin tur av Skogssverige samma dag med samma rubrik. Därefter plockar Natursidan upp nyheten 28 januari med rubriken EU-rapport: Biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja. Texten innehåller bland annat följande påstående: ”En majoritet av den biomassa från skogar som bränns som bioenergi i EU släpper ut mer växthusgaser än fossila bränslen.”

Också Natursidan bygger det mesta av sina påståenden på uppgifterna från WWF. Tidningen ETC:s reportage –  EU: Biobränsle från skog ger större utsläpp än kol – bygger istället i huvudsak på uppgifter från EASAC (European Academies Science Advisory Council) med citat av professor Michael Norton som bland annat påstår att ”rapporten visar hur de miljardsubventioner som betalas ut för omställning med biomassa ökar växthusgasutsläppen för många decennier framåt”.

EASAC:s ordförande, den svenska professorn Christina Moberg säger, enligt ETC: ”Redovisningsregler och subventioner har lett till en biobränsleindustri som ytterligare minskar våra chanser att nå Parisavtalets mål”.

Det är ord och inga visor. Det måste alltså vara en mycket allvarlig kritik mot bioenergin som tagits fram av JRC, eller av ”EU”, som de flesta av texterna påstår.

Om man går till JRC:s egen hemsida hittar man en notis som inleds så här: “Sustainability of bioenergy remains a complex issue with no one-size-fits-all answers, but win-win pathways exist.” I det mycket omfattande pressmeddelandet får man förgäves leta efter uppgifter om hur biobränslen ger större utsläpp än fossila bränslen och hur de äventyrar möjligheterna att uppfylla Parisavtalet. Ingenting skrivs heller om de 23 exemplen av 24 som inte uppfyller kraven på klimatnytta och biologisk mångfald.

Märkligt! Det finns ingen som helst likhet mellan hur de svenska nyhetsmedierna rapporterar om JRC-rapporten och den bild JRC själva ger.

Vad är det som hänt och varför har vi fått en så snedvriden bild av rapporten?

För snedvriden är den. Jag har läst rapporten på 182 sidor och jag kan intyga att JRC:s egen sammanfattning stämmer bra med innehållet. Alla de svenska referaten av rapporten och dess resultat är osanna eller åtminstone starkt vinklade.

Det beror på att man litat på två källor som borde vara bra källor för journalister: WWF och EASAC. WWF är en etablerad miljöorganisation med normalt hög trovärdighet. EASAC är en samarbetsorganisation mellan vetenskapsakademier runtom i Europa.

Vi borde kunna lita på vad sådana här avsändare skriver. Men tyvärr kan vi inte det.

De deltar istället i ett informationskrig kring bioenergin där det handlar om att beskriva verkligheten på ett sätt som passar den egna linjen. Bägge driver i praktiken kampanj i bioenergifrågan med syfte att påverka den allmänna opinionen och i slutändan EU:s olika beslutsinstanser. Målet är att minska användningen av bioenergi i Europa, både från åker och från skog.

Både WWF:s och EASAC:s pressmeddelanden är ensidiga i sitt urval av fakta ur JRC:s rapport, och de blandar referat av uppgifter ur rapporten med egna tolkningar och åsikter. De svenska journalister som läst de här pressmeddelandena borde själva ha tagit del av rapporten och gjort sin egen bedömning. Det har man inte haft tid med. Det är förståeligt. Men för framtiden bör journalisterna bli mer källkritiska mot WWF och EASAC.

Vad säger då JRC-rapporten om de 24 exemplen på biobränslen? Och säger deras analys någonting om hur klimatvänliga Europas biobränslen är totalt? Vad är den sanna bilden?

Jag säger som JRC själva: bilden är komplex.

Men sanningen är att de 24 fall som beskrivs bara är representativa för en mindre del av de biobränslen som används i Europa, och att de 5 biobränslealternativ som får ”godkänt” i analysen är sådana som används i stor utsträckning, främst grot från avverkningar. Biprodukter från skogs- och träindustrin har inte analyserats alls, trots att de utgör 49 procent av alla biobränslen i EU enligt rapporten. Man har inte heller analyserat de stora volymer virke som skadats av barkborrar, bränder eller stormar och som ofta blir biobränsle. Det finns ytterligare en lång rad bränslekategorier som rapporten inte säger något om.

De flesta av de fall som får ”underkänt” är endera fall som saknar relevans för oss i Sverige och Europa (plantager) eller som innebär att man medvetet bryter mot de hållbarhetskriterier som EU just enats om, eller som strider mot miljö- och skogsvårdslagstiftning.

Författarna till JRC-rapporten har en uppmaning till alla forskare om att försöka avgifta debatten om biobränslens hållbarhet. Den meningen i rapporten hade WWF och EASAC nog inte läst.

/Kjell Andersson


Svebio har nu analyserat rapporten från EU:s forskningsinstitut JRC, The use of woody biomass for energy production in the EU.


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer