Tillbaka

Vad vet KVA:s energiutskott om bioenergi?

Förra inlägget handlade om en märklig rapport om biodrivmedel som tagits fram av EASAC och som sprids av Kungliga Vetenskapsakademien.

Samtidigt med denna lansering presenterade KVA:s energiutskott en egen rapport med titeln ”Biodrivmedel – nu och i framtiden”. 

I rapporten förordar man ensidigt en satsning på förgasning av skogsråvara till metanol och DME. Alla andra utvecklingslinjer för andra generationens biodrivmedel lyser med sin frånvaro (t ex biometan, FT-diesel, pyrolysolja, etanol från cellulosa). Biodrivmedel från grödor dömer man ut direkt – i texten nämns de inte alls, men vid den presentation av rapporten som jag var med om sa huvudförfattaren Rickard Lundin att hela energiutskottet är överens om att man inte ska använda åkergrödor för att göra biodrivmedel.

Det är möjligt att KVA:s energiutskott har rätt i sina slutsatser, men kan kunde kanske förvänta sig att en vetenskaplig institution värderade alla de olika alternativen mot varandra.

Jag kan rekommendera utskottets ledamöter att så småningom läsa det underlag som tagits fram av Pål Börjesson och tre andra forskare för FFF-utredningen (utredningen om fossilfri transportsektor – utredningen har en egen hemsida, men rapporten finns inte utlagd ännu). En av slutsatserna i den rapporten är att man inte så lätt kan skilja mellan första och andra generationens biodrivmedel och ställa dem mot varandra, och att det finns fördelar och nackdelar med alla olika alternativ.

Pål Börjesson och hans kollegor är experter på bioenergisystem. I KVA:s energiutskott finns inte en enda expert på bioenergi. Inte ens i KVA:s energiutskotts referensgrupp finns det någon expert på bioenergi.

KVA:s energiutskott består av professorer i högenergifysik, dynamisk meteorologi, etologisk kemi, hydrologi, innovationsteknik för energi, farmakologi, orogen dynamik, fasta tillståndets fysik, oorganisk kemi, biomolekylär och organisk elektronik, matematisk statistik, rymdfysik, nationalekonomi, fysikalisk kemi, experimentell fysik, medicinsk biokemi, fysik, kemisk fysik, infektion och immunitet och elektroniska komponenter, samt ett par ytterligare personer som jag inte heller tror har någon specialistkunskap inom området.

De är säkert all hedervärda personer, men frågan är väl om deras analys och värderingar har större värde än många andras i samhällsdebatten. Kort sagt: de tycker en hel del saker om biodrivmedel – men på det här området är de amatörer, om än med professorstitlar.

Till sist: KVA vill satsa på metanol från skogen, men den EASAC-rapport man gör reklam för ifrågasätter skogen som energikälla. Professor Sven Kullander är både ordförande i KVA:s energiutskott och i EASAC.s energiprograms ”Steering Panel”.
Vilken linje står han för?

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer