Tillbaka

Slå vakt om koldioxidskatten!

Remisstiden har gått ut för den PM som finansdepartementet presenterade 1 juli, där man förslog att koldioxidskatten ska sänkas för värmeverk som har utsläppsrätter. Redan tidigare har regeringen tagit bort koldioxidskatten helt för kraftvärmeverk.

I en artikel i senaste numret av Fjärrvärmetidningen finns ett referat från Svensk Fjärrvärmes och Svensk Energis Styrmedelsdag där finansdepartementets Susanne Åkerfeldt ”avslöjar” att den svenska regeringen har ambitionen att helt ta bort koldioxidskatten på hetvattenpannor i fjärrvärmen, om de ingår i utsläppshandelssystemet.

  • Nu kan man för det första fundera på om en tjänsteman på finansdepartementet kan uttala sig å hela regeringens vägnar – men kanske har hon frågan förankrad i hela regeringen. Vad säger man på miljö- och näringsdepartementen?
  • För det andra måste man fråga sig hur sänkta koldioxidskatter stämmer överens med regeringens ambitioner att skapa ett Sverige utan klimatpåverkande utsläpp?
  • För det tredje kan man undra vad som händer med likabehandling av olika företag. Ska det fortfarande vara hög koldioxidskatt på topplast- och sommarlastolja i små värmecentraler som inte är med i utsläppshandeln, medan de större värmeverken som har utsläppsrätter helt ska slippa skatt på oljan, och bara betala den symboliska kostnaden för utsläppsrätter?

Artikeln i Fjärrvärmetidningen har som rubrik det glada utropet: ”Slipper koldioxidskatten”. Svensk Fjärrvärme ställer sig i sitt remissvar bakom finansdepartementets förslag om att sänka koldioxidskatten. Det gör flera andra remissinstanser, som i vanliga fall gärna talar sig varma för klimatomställning och minskade utsläpp av CO2.

En central tanke från alla som argumenterar för att ta bort koldioxidskatt i den handlande sektorn är att man inte ska ha dubbla styrmedel. Inom utsläppsrättshandeln ska bara utsläppsrätterna styra. Problemet är bara att utsläppshandeln i praktiken inte fungerar. Priset på utsläppen i handelssystemet ligger på 4 euro per ton. Det motsvarar 3,6 öre per kg CO2, vilket ska jämföras med den svenska koldioxidskatten på 105 öre per kilo.

Samtidigt som man sänker koldioxidskatterna i fjärrvärmen lever vi med låga priser på kol, låga priser på elcertifikat, en global skiffergasboom, och risk för oljeöverskott på världsmarknaden (se senaste numret av the Economist). Resultatet kan bli ett bakslag för arbetet med att svälta ut de fossila bränslena ur fjärrvärmesektorn och få ner utsläppen av klimatgaser mot noll.

I remissvaren till finansdepartementen diskuterar remissinstanserna inte den övergripande frågan om klimatstyrning, utan ägnar sig, precis som departementet, i första hand åt teknikaliteter och tolkning av EU-regler.

Nu gäller det att slå vakt om koldioxidskatten, och att miljö- och energiministrarna sätter stopp för förslaget i budgetförhandlingarna. Vi måste ha ett rejält pris på utsläppen i alla sektorer!

Läs Svebios remissyttrande här.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer