Tillbaka

Några positiva nyheter om bioenergi

Det är sommarlov här på Svebio, liksom runtom i Sverige. Låt oss avsluta terminen med att notera några positiva bioenerginyheter. Man behöver göra det med jämna mellanrum som uppmuntran, till sig själv och till alla bioenergivänner. Det mesta går nämligen i rätt riktning, även om vi ofta har fokus på hot och hinder. Alla de här positiva nyheterna har kommit under de senaste veckorna.

Positiv nyhet 1:

Häromdagen fick sågverkskoncernen Setra ett positivt besked från Naturvårdsverket och länsstyrelsen i Gävleborgs län om att man får 117 miljoner kronor ur Klimatklivet för att bygga en pyrolysanläggning vid sitt sågverk Kastet i Gävle. Det är det största enskilda bidrag som beviljats inom Klimatklivet, och det är ett genombrott för produktionen av drivmedel från skogsråvara i Sverige.

Genom pyrolystekniken kan sågspån omvandlas till flytande bioolja. Foto: Setra

Genom pyrolystekniken kan sågspån omvandlas till flytande bioolja. Foto: Setra

Pyrolys handlar om att hetta upp biomassa utan syretillförsel så att de fasta ämnena omvandlas till en vätska, pyrolysolja, eller bioolja, som Setra kallar slutprodukten i sitt pressmeddelande. Man kan likna processen vid en gammaldags tjärdal. Pyrolysoljan kan vidareförädlas i ett raffinaderi till olika biodrivmedel. Den kan också användas som bränsle för att ersätta eldningsolja.

Setra ska använda biprodukter från sin såg som råvara, främst sågspån, och planen är att tillverka 26 000 ton olja per år. Produktionen ska vara igång 2020.

Positiv nyhet 2:

Var femte liter drivmedel som tankades i Sverige var biodrivmedel första kvartalet 2017, eller 20,5 procent. Det här var vår egen nyhet, som bygger på statistik från SCB över leveranserna av drivmedel. Det var inte många bland massmedia som nappade på nyheten. Men den är anmärkningsvärd både i svenskt, europeiskt och globalt perspektiv. Troligen är det bara Brasilien som har högre andel förnybara drivmedel än Sverige.

Om man jämför med andra länder i Europa ligger Sverige särklassigt främst. EU-målet för 2020 är 10 procent, men då får man dubbelräkna biodrivmedel som kommer från avfall och träråvara, och dessutom räkna med förnybar el till tåg och bilar.

När det gäller diesel låg andelen ännu högre, omkring 28 procent.

Positiv nyhet 3:

Östergötland, Jönköping, Örebro och Södermanland är fyra LRF-regioner som antagit utmaningen från Fossilfritt Sverige och dess ledare Svante Axelsson om att byta ut 50 procent av drivmedlen mot förnybara bränslen till 2020. Om bara ett par år lovar alltså bönderna i de här tre länen att gå över till minst hälften biodiesel. Det är ett ambitiöst mål, men fullt realistiskt. Det går lika bra att driva en traktor eller en tröska på RME eller HVO som på fossil diesel. Det har projektet Fossilfritt Lantbruk i Östergötland redan visat. Om Sveriges bönder kan genomföra den här revolutionen skickar det också en stark signal till EU, som vill begränsa användningen av åkerbaserade biodrivmedel.

Det finns mycket åker i Sverige som inte odlas, där det kunde växa energigrödor. Bättre att odla sitt drivmedel på svenska åkrar än att importera fossil olja. Det ger jobb på den svenska landsbygden.

Om tre år ska hälften av bönderna i Jönköpings län köra traktorer och maskiner på 50 procent fossilfritt bränsle. Foto: LRF

Om tre år ska hälften av bönderna i Jönköpings län köra traktorer och maskiner på 50 procent fossilfritt bränsle. Foto: LRF

Arbetsmaskiner, som traktorer, skogsmaskiner, bygg- och anläggningmaskiner osv, har inte varit så uppmärksammade i klimatdiskussionerna. Det är bra att Svante Axelsson och LRF-regionerna lyfter fram dem. En direkt följd av att göra jordbrukets och skogsbrukets arbetsmaskiner fossilfria är att växthusgasbalansen för biobränslen blir ännu mer positiv. En annan följd är att LRF får ytterligare ett argument för att de svenska konsumenterna ska välja svenska livsmedel.

Positiv nyhet 4:

Malmö beslutar om 100 procent förnybar fjärrvärme 2020. Malmö stad har träffat ett avtal med Eon som svarar för fjärrvärmen i Malmö om att alla leveranser av fjärrvärme som staden köper ska vara 100 procent förnybara 2020. Till 2030 är målet att all energiförsörjning i staden ska vara förnybar, även all energi till privatpersoner och företag.

Följden av det här beslutet måste bli en avveckling av användningen av fossil naturgas för energiproduktion i Malmö, och en motsvarande utbyggnad av bioenergi, sannolikt kompletterad med en liten andel solvärme.

Malmö och EON har tecknat avtal om 100 % förnybar fjärrvärme. Foto: Malmö stad

Malmö och EON har tecknat avtal om 100 % förnybar fjärrvärme. Foto: Malmö stad

Vi väntar på nästa positiva besked, som lär komma från Eon, om investering i ett nytt biokraftvärmeverk i Malmö.

Positiv nyhet 5:

Industrins omställning fortsätter. Vi har mängder av exempel. Men här är ett särskilt spännande.

Den 6 maj kunde Arlas VD Patrik Hansson på DN Debatt meddela att företagets alla mjölktransporter från gårdar runtom i Sverige nu är fossilfria. Den sista länken var en HVO-cistern i Östersund. Under 2016 investerade Arla i 17 etanollastbilar från Scania och ytterligare 7 levererades under 2017. Här handlar det bland annat om alla transporter från Kalhällsmejeriet utanför Stockholm till butiker och andra kunder.

Till 2020 ska alla transporter inom Arla vara fossilfria, tio år innan Sveriges transporter ska vara fossiloberoende.

Arla har också satsat stort på biobränslen, pellets och flis, för att driva processerna på mejerierna. Idag importeras 45 procent av alla mejeriprodukter. Att köpa svensk mjölk, ost och smör är klimatsmart.

Positiv nyhet 6, som kopplar till nyhet 1, nyhet 2 och nyhet 3:

Preem berättar idag i helsidesannonser i morgontidningarna om sitt arbete med att ta fram biodrivmedel från restprodukter från skogen. Den stora nyheten är att man nu också blandar in biobensin, upp till 25 procent.

Preem knäcker koden för att storskaligt tillverka fossilfria drivmedel, av hållbara restprodukter från landets skogsindustri. Foto: Preem

Preem knäcker koden för att storskaligt tillverka fossilfria drivmedel, av hållbara restprodukter från landets skogsindustri. Foto: Preem

Preem Evolution bensin går att tanka på 86 mackar runtom i Sverige. Det finns alltså redan nu teknik för att göra biobaserat drop-in-bränsle också för att ersätta bensin. Det kommer att revolutionera bensinmarknaden, och blir en viktig faktor när man ska fastställa kvoter för den reduktionsplikt som blir det nya styrmedlet för att ställa om drivmedelsanvändningen, bort från fossila bränslen.

Med biobensin, tillsammans med alkoholer som etanol och metanol, kommer vi att få en lika radikal omställning av bensinmarknaden som vi redan har av dieselmarknaden.

Med de här nyheterna kan vi ta några veckor ledigt från vår klimatångest i trygg förvissning om att mycket går åt rätt håll.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer