Tillbaka

Forskare i Australien bekräftar bilden – världens skogar växer mer än avskogningen

Den globala mängden biomassa ökar, och den ökar mer än den biomassa som förloras genom avskogning i tropikerna. Trenden är dessutom positiv – det här överskottet har ökat under senare år. Det visar en grupp forskare i Australien som använt en ny metod för att tolka satellitdata -”passiv microwave remote sensing”.

De har lyckats mäta vegetation på all mark, inte bara skog utan även savanner och annan gräsmark, och kunnat följa biomassans förändringar under ett par årtionden. Deras slutsatser är att det sker en omfattande tillväxt av biomassa i vegetationen utanför den tropiska regionen, som idag är större än avskogningen i tropikerna.

Resultaten har publicerats i Nature Climate Change (Recent Reversal in Loss of Global Terrestrial Biomass av Yi Liu, Albert van Dijk, Josep Canadell m fl).

Det sker fortfarande en omfattande avskogning i Sydamerika och i Indonesien, även om vi vet från andra källor att det skett ett trendbrott i Brasiliens del av Amazonas under de senaste åren. Men förlusten av biomassa i de tropiska skogarna vägs mer än väl upp av tillväxt i andra regioner, säger forskarna. Det gäller särskilt i de gamla kommunistländerna där mycket åkermark har lagts ner och nu håller på att växa igen med skog, och det gäller Kina, där man genomfört mycket omfattande program för skogsplantering. Resultatet av detta syns tydligt på forskarnas kartor. Båda dessa tillskott är väl kända.

Det som är mer förvånande i de nya forskningsresultaten är att man hittat ett kraftigt positivt tillskott också i andra regioner. Det gäller särskilt savanner i södra Afrika och i norra Australien. En orsak till att man inte tidigare varit medveten om den här tillväxten är att de flesta forskare bara tittat på skog, inte på savanner. Med savann menar man gräsmarker som delvis är beväxta med träd och buskar, alltså med glesa trädbestånd. De här träden i torra områden kan svara bra på ökad nederbörd, och det är vad som hänt. Det har regnat mer än tidigare i de här regionerna – möjligen som ett resultat av klimatförändring. Savannträden anses också kunna ta vara på den högre halten koldioxid i luften, utan att kräva mycket mer vatten. Föroreningen av atmosfären göder alltså träden, och det är träden i de torra regionerna som svarar bäst på detta.

De nya resultaten bekräftar den bild som länge getts av forskarna inom Global Carbon Project: avskogningen har under senare år stått för en allt mindre del av klimatpåverkan och ökad koldioxidhalt jämfört med utsläppen av fossilt kol, och den ”terrestriella sänkan” för koldioxid tenderar att öka.

Av all koldioxid som tillförs atmosfären binds ungefär en fjärdedel i haven, som försuras, och ungefär en fjärdedel på land, sannolikt till stor del genom ökad biomassevolym. Ungefär hälften hamnar i atmosfären med ständigt ökad koldioxidhalt som följd, och därmed ökad växthusaffekt. Ju mer som binds i biomassan, desto bättre. Men framför allt: det gäller att stoppa flödet av kol från geosfären (kolgruvorna, gas- och oljekällorna) och det ständiga tillflödet av fossil koldioxid. Det betonar också forskarna från Australien i sina kommentarer.

Med en ständigt ökande volym biomassa i växande skogar ökar också potentialen för att skörda en del av denna biomassa och ersätta fossila bränslen. Den skog och växtlighet på åker som skördas återbildas ju relativt snabbt genom att unga träd och sådda grödor tar upp mycket koldioxid. Det gäller bara att se till att all avverkning ersätts med nyplantering. Och gärna som kineserna gjort, se till att tidigare avskogad mark planteras med ny skog. Att skogstillgångarna ökar i alla länder med god ekonomi har tidigare visats av professor Pekka Kauppi vid Helsingfors universitet. Också hans forskning får bekräftelse genom de nya resultaten.

Att bara låta skogen stå och inte använda den som grön resurs är däremot en riskabel strategi. Gammal skog slutar ta upp koldioxid netto, och kolet kan snabbt förloras vid skogsbränder. Att skogarna i Kina (relativt nyplanterad) och Ryssland (igenväxande åker) tar upp så mycket kol netto beror på att träden är unga.

Tillsammans med IEA:s uppgifter härom veckan att de globala utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen ser ut att inte ha ökat mellan 2013 och 2014 ger de nya rönen lite mer hopp om att vi kan klara klimatutmaningen. Det är goda nyheter inför klimatmötet i Paris.

Fler intressanta artiklar:

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer