Tillbaka

Bioenergin har en del att erbjuda som ger snabbare effekt än nya reaktorer

Valdebatten är i full gång, och stridslinjerna är de förväntade när det gäller miljö, klimat och energi. Men kriget i Ukraina och den efterföljande europeiska energikrisen har ställt politikerna inför nya utmaningar.

Valrörelsen 2022 är i full gång. Foto: Kjell Andersson

I vintras och våras handlade debatten mycket om höga bensin- och dieselpriser. Den debatten har lugnat sig något, sedan det globala oljepriset sjunkit med 25 procent under sommaren. Istället har de höga elpriserna seglat upp som huvudfrågan. De mycket höga elpriserna främst i södra Sverige är politiskt sprängstoff.

Vad ska man göra? Och är de förslag som partierna lägger fram den rätta medicinen? Vad kan man göra som ger effekt redan på kort sikt – inför den kommande vintern och under de närmaste två tre åren?

Läget inför vintern är akut, men vi måste också räkna med att det ansträngda läget består under flera år. Europa kommer inte att återigen göra sig beroende av rysk gas, olja och kol.

Kärnkraft inte en lösning

Ny kärnkraft är inte en lösning. Nya reaktorer tar lång tid att bygga. De små modulära reaktorer som många pratar om har inte ens provats i full skala.

Mer vindkraft, helst havsbaserad i stora parker, ger inte heller lindring på kort sikt. Ändå har vindkraften fördelen att den kan byggas ut gradvis och att tekniken är väl känd. Detsamma gäller solenergi. Men bägge kraftslagen har nackdelen att de är variabla och inte planerbara. Det bäddar för snabbt växlande produktion och fortsatt stora prissvängningar. För solkraften gäller dessutom att den ger mycket låg produktion under vintern.

Den förenklade debatten om kärnkraft kontra vindkraft ger tyvärr inte svar på de akuta frågorna. Vi som jobbar med bioenergi har några förslag som däremot kan ge kortsiktig lindring.

Här är vårt erbjudande:

Utnyttja biokraften bättre

  • Det finns en hel del turbiner i fjärrvärmeverk och industrier med förnybart bränsle (biobränsle) som i dag inte utnyttjas till sin fulla kapacitet. Det har Svebio visat i flera olika rapporter. Många ligger i södra Sverige och i anslutning till städer och industrier. Det behövs troligen flera olika åtgärder för att ta vara på den här resursen.
  • I fjärrvärmen måste man alltid prioritera leveransen av värme, vilket kan leda till att man minskar elproduktionen när det är mycket kallt. Ett sätt att garantera att turbinerna körs hela säsongen är att man installerar pannor som tar hand om topplasten för värmen. Det kan vara pannor som eldas med pellets eller bioolja.
  • Staten kan, via Svenska Kraftnät, genomföra mothandel av biokraft. Det ökar utbudet av kraft, sänker prisskillnader mellan områden och hjälper till att flytta el från norr till söder.
  • Den skatt som i dag tas ut på bioolja för uppvärmning måste avskaffas. Den svenska regeringen måste söka ett skatteundantag från EU-kommissionen.
  • Det finns i många miljötillstånd för kraftvärmeverk, villkor som förhindrar att man producerar enbart el och inte tar vara på värmen. Det förhindrar att köra anläggningarna i så kallad kondensdrift genom kylning, exempelvis under perioder då behovet att fjärrvärme är lågt. I det akuta läget borde man ge dispenser från sådana villkor.

Bygg ny biokraftproduktion

  • Staten kan, via Svenska kraftnät, teckna avtal som garanterar avsättning för biokraft till ett visst pris under ett antal år för att få till stånd investeringar i ny biokraftproduktion. Det ger genomslag om ett par tre år.
  • Klimatklivet kan användas för att öka biokraftproduktionen i mindre anläggningar. Man har redan ändrat reglerna så att biogasanläggningar med elproduktion kan få stöd.

Mindre elanvändning för uppvärmning

  • Åtgärden bör inriktas i första hand mot de hus som fortfarande har direktverkande elvärme.
  • Om det finns elpanna med vattenburet system finns det många alternativ: anslutning till fjärrvärme, om det finns ett nät i området, bergvärme (med dimensionering så att man slipper koppla in elpatron när det är som kallast), eller en modern biobränslepanna för pellets eller ved, eller en vattenmantlad pelletskamin. Solvärme ger tillskott under en del av året.
  • Om det bara finns direktverkande radiatorer är en pelletskamin ett utmärkt alternativ. I flera europeiska länder installeras nu hundratusentals pelletskaminer. Både pannor och kaminer har mycket låga utsläpp genom EU:s stränga ecodesign-krav.

Det finns en hel del turbiner i fjärrvärmeverk och industrier med förnybart bränsle (biobränsle) som i dag inte utnyttjas till sin fulla kapacitet, visar flera av Svebios rapporter.

Elvärmen måste bort

Konvertering bort från elvärme har många fördelar. Det minskar elbehovet särskilt när det är mycket kallt och minskar effektbelastningen i näten. De hushåll som drabbas hårdast av de höga elpriserna är de som värmer sin bostad med elvärme, och de behöver få stöd för att minska sitt elberoende, till exempel genom ett skatteavdrag. Förbrukningen av hushållsel är svårare att påverka, och här sköter marknadsmekanismen jobbet. När elen blir dyr sparar man på det som går.

Vill man ha en väl fungerande elmarknad med tydliga signaler till konsumenterna bör man införa obligatorisk timdebitering så att kunderna hela tiden betalar vad elen kostar på marknaden.

Det finns förstås även andra åtgärder som är möjliga. Partierna bjuder nu över varandra när det gäller att ge tillfälliga skattesänkningar, avgiftsreduktioner och stöd till hushåll och företag. Jag vill inte recensera de här olika förslagen, annat än att det är viktigt att låta en marknad fungera utan onödiga ingrepp. Om man vill kompensera hushåll och företag bör det ske vid sidan av marknaden, så att det fortfarande lönar sig att hushålla med energin och byta till billigare energislag.

// Kjell Andersson

Svebios rapporter

Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet 2021

Ett 100 procent förnybart elsystem kräver en betydande andel biokraft

Vi använder oss av cookies.Läs mer