Tillbaka

Att bygga högt och tätt räddar inte klimatet

Härom veckan skrev jag om att vi inte räddar klimatet genom att dricka mindre mjölk. Vi räddar inte heller klimatet genom att bygga högre hus. Det vimlar av politiska förslag som utger sig för att vilja rädda klimatet, men som har mycket lite koppling till klimatpolitik. Nu senast är det Grön Ungdom som vill satsa på mer tättbebyggda städer och högre hus för att minska klimatpåverkan.

Vi upprepar med envishet: det som räddar klimatet är att minska förbränningen av fossila bränslen – kol, olja och naturgas. Våra politiker, både gamla och unga, måste ägna sig åt huvudfrågan och göra det dyrt att släppa ut fossil koldioxid.

Grön Ungdoms språkrör Magda Rasmusson uttalar sig i en intervju i Svenska Dagbladet idag. Hon säger att Grön Ungdom vill bygga mycket, tätt och högt i städerna. ”Vi måste våga bygga bostäder på grönområden. Det är inget hot mot miljön”, säger hon. Grön Ungdom vill att miljöpartiet lämnar nimbyismen bakom sig (nimby = not in my back yard, den attityd som innebär att man vill stoppa allt byggande och exploatering i sin närmiljö).

Motivet för att satsa på högre exploateringsgrad och tätare städer är att det blir mindre utsläpp av klimatgaser genom att folk inte kommer att köra lika mycket bil, utan istället använda kollektiva transportmedel, cykla och gå. Glest bebyggda städer där grönområden växlar med bostadsområden och förorterna byggs allt längre ut från stadskärnan ger mer biltrafik. Det är resonemanget.

Plötsligt har klimataspekten överordnats alla andra värden. Till och med för unga miljöpartister har målet om att få bort så mycket bilar som möjligt blivit viktigare än att ha närhet till grönområden och natur.

De unga miljöpartisterna är inte ensamma om detta tänkande. Det liknar den retorik som för några år sedan utvecklades av unga centerpartister. Även statliga utredare har argumenterat för förtätning och urbanisering ”för klimatets skull”.

Den statliga FFF-utredningen, utredningen om Fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) ägnade ett kapitel (sid.284 och följande) åt det man kallade ”hållbar stadsplanering”. Där finns en lång rad beräkningar av hur man genom förtätning skulle kunna minska biltrafiken jämfört med den spontana utvecklingen. Men det handlar inte om särskilt imponerande besparingar. Ett exempel: Om all tillkommande befolkning till 2030 lokaliseras inom befintliga tätortsytor skulle trafiken i landet bli 4 procent lägre än i referensalternativet. Om den tillkommande befolkningen lokaliseras i medeltal 1 kilometer närmre centrum ger det en besparing på ytterligare 1 procent. Sammanlagt handlar det alltså om några få procent.

Den kvarstående trafiken måste ändå drivas. Idag drivs den med bensin och diesel till 90 procent. Att byta ut fem eller tio procent av dessa fossila bränslen mot biodrivmedel kan göras inom ett par år. Det ger lika stor klimateffekt som att ändra all stadsplanering under femton år. Att byta ut alla fossila bränslen i trafiken är fullt möjligt inom en 15- eller 20-årsperiod, eftersom bilarna håller i cirka 15 år. Att ändra på stadsplaneringen tar årtionden och effekten är bara en bråkdel av att byta bränsle.

Det kan finnas andra goda skäl för unga människor att vilja bo i tätare städer fulla av höghus. Men klimatet är ett svagt argument för detta. Det finns också en rad goda argument för den glesa storstaden med generöst tilltagna grönområden. Sverige har varit en föregångare när det gäller den typen av stadsplanering, alltsedan 1930-talet. För Stockholms del borde man kunna satsa på att bygga ut förorter på längre avstånd från centrum, när den nya Citybanan om ett par år ger ökad kapacitet för pendeltågstrafiken. Istället för en tätare storstadsregion kan man satsa på en glesare med naturnära boende på längre avstånd från centrum. Man ska inte stirra sig blind på antalet bilar, utan se till att man totalt sett har ett transportsystem som har minimal klimatpåverkan, och minsta möjliga användning av fossila drivmedel.

Grön Ungdoms medlemmar borde ägna sig att demonstrera utanför bilförsäljarnas hallar och uppmana folk att köpa bilar som går att köra på förnybara bränslen som E85, biodiesel och biogas. Det skulle ge snabbare effekt på klimatet än att kräva fler höghus i städernas centrum.

/Kjell

Vi använder oss av cookies. Läs mer