Tillbaka

Dags att avveckla begreppet ”fuletanol”

Jag har i sommar besökt två byggarbetsplatser i Mellanvästern i USA, och tittat på nya fabriker för produktion av etanol från skörderester från majsodling.

Reportage kommer i de kommande numren av vår engelskspråkiga tidning Bioenergy International.

Den fabrik som byggs av POET i Emmetsburg, Iowa, är den allra mest intressanta. Emmetsburg är en liten stad på slättlandet nära gränsen mellan Iowa och Minnesota. Här odlas majs och sojabönor överallt. Av namnskyltarna på etanolfabrikens kontor förstås man att det är svenskbygder – här finns både en Gustafson, en Jacobson och en Mortenson.

I Emmetsburg bygger man en fabrik för produktion av 90 000 kubikmeter etanol från majshalm i anslutning till en befintlig konventionell etanolfabrik, där man sedan flera år gör etanol av majs på gängse vis.

Tillsammans kommer de två enheterna att bilda ett energikombinat som gör etanol av hela majsplantan, både de stärkelserika majskornen och den cellulosarika resten av majsplantan – majskolvarna, stjälken och bladen. Man kommer att skörda ungefär en fjärdedel av de restprodukter som blir kvar på fälten och pressa ihop dem i stora rundbalar. Resten av restprodukterna behövs som jordförbättring. Man kommer att ta ut ungefär 2,2 ton skörderester per hektar. Den nya cellulosadelen av fabriken kommer att producera ett överskott av värme (ånga) och biogas, som kan ersätta den naturgas som idag används som drivkraft i den befintliga fabriken. En del av elförbrukningen kan också ersättas.

Totalt sett blir energi- och växthusgasbalansen i fabriken radikalt mycket bättre än idag. Vi får en amerikansk majsetanol med mycket goda miljö- och klimatprestanda. När den här tekniken nu tillämpas i full skala är det är dags att fokusera på möjligheterna med majsetanol, och sluta förtala den här produkten genom att använda begrepp som ”fuletanol”.

Exakt hur stor växthusgasreduktionen blir, från odling till bilens tank, finns det inga säkra siffror på, men att man klarar en 60-procentig reduktion jämfört med bensin är entydigt. En kritisk fråga är fortfarande vilka värden man har i majsodlingen. Men också här sker ett intensivt utvecklingsarbete, med plöjningsfri odling, allt mer förfinade gödslingsmetoder för att undvika näringsläckage, odling av täckgrödor under vintern mm.

Vi vet från den svenska etanolfabriken i Norrköping att man kan komma mycket långt genom att utnyttja biobränsle som energiinsats, producera proteinfoder och ta vara på koldioxiden för att ersätta fossil CO2.

Vid anläggningen i Emmetsburg finns fortfarande några brister, jämfört med vad som är tekniskt möjligt. Den stora panna som förbränner de fasta restprodukter som inte kan utnyttjas för etanolproduktionen, t ex lignin, producerar bara värme (ånga), men är inte byggd som ett kraftvärmeverk för elproduktion. Skälet är att marknadspriset på el är för lågt och att det inte finns någon annan bonus. En annan brist är att spillvärme som uppkommer inte kan tas tillvara utan kyls bort. Orsaken är att det saknas fjärrvärmenät och att värmemarknaden helt behärskas av billig naturgas. Man tar inte heller vara på den gröna koldioxiden. Skälet uppges vara att det inte finns marknad inom rimligt transportavstånd. Koldioxid används t ex i dryckesindustrin.

Majs är en fantastisk växt. Totalskörden är mycket hög. Den är, tillmannans med t ex sockerrör och elefantgräs (Miscanthus), en så kallad C4-växt, vilket innebär att den har en extra effektiv fotosyntes. Majsfälten är effektiva biogena solfångare. Den amerikanska Mellanvästern är en gigantisk grön solfångare.

Det finns idag 211 etanolfabriker i USA. Nästan alla använder majs. Några kan också använda sorghum (hirs), som också är en C4-växt, men som klarar sig i torrare klimat än majs. POET är USA:s största etanolföretag, med 27 fabriker i sju delstater, ett familjeföretag som i första hand betonar att etanolen är ett sätt att öka USA:s självförsörjning och skapa inkomster för lantbruket. POETs tanke är att bygga om alla sina etanolfabriker till kombinat som tar vara både på majsens stärkelse och cellulosa. Den fullskaliga fabriken i Emmetsburg är det avgörande steget på den vägen. Vi får hoppas att de lyckas. Fabriken invigs i september.

Under hösten kommer den sedan att producera amerikansk majsetanol med goda miljö- och klimatprestanda – finetanol.

Nästa nummer av Bioenergy International, som publiceras i början av september, innehåller ett reportage om Emmetburg.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer