Tillbaka

Brister i analysen från analysavdelningen

Energimyndigheten har en analysavdelning som två gånger om året, i mars och augusti, ger ut en så kallad kortsiktsprognos för Sveriges energianvändning. Det kom en sådan prognos för ett par dagar sedan. Prognosen innehåller en del brister och märkligheter.

  • Den största bristen är att Energimyndigheten inte tydligt redovisar andelen förnybar energi generellt, där det finns ett EU-mål är 50 procent förnybart 2020, och inte heller förnybar energi i transportsektorn, där målet är 10 procent 2020. När det gäller andelen förnybart totalt hänvisar man till brister i statistiken, främst att det finns skillnader mellan årlig och kortperiodisk statistik. När det gäller förnybart i transportsektorn är skälet att man inte har några prognoser för vilka råvaror som kommer att användas för att göra biodrivmedel. Andelen kommer att hamna mellan 11,1 och 14,6 procent 2015. Det är långt över EU:s mål, men som prognos är siffran minst sagt oprecis. Även om har brister i statistiken borde man kunna göra uppskattningar och säkrare prognoser. Hur vi klarar EU-målen är ju en central del av vår energipolitik.
  • En annan stor brist är att man bara utgår från av Riksdagen redan beslutade åtgärder. Man har exempelvis inte tagit hänsyn till effekter av kvotplikt i transportsektorn. Inte heller tycks man bry sig om att koldioxidskatten ska fördubblas för de flesta industriföretag 1 januari 2015. Det finns inte en rad om detta, och industrins användning av fossila bränslen förblir opåverkad trots skatteskärpningen.
  • En särskild brist är att man inte verkar räkna med någon effekt alls av att ett stort antal pappersmaskiner läggs ner under den närmaste tiden. Det borde leda till en ganska kraftig minskning av elanvändningen i skogsindustrin, som står för 40 procent av industrins elanvändning, och därmed för hela industrisektorn. Men industrins elanvändning är i tabellerna nästan konstant.
  • Man har inte heller noterat den snabba omställning som nu sker i växthusnäringen.
  • Bland de allmänna förutsättningarna har man tagit med framtida oljepriser (som står stilla) och elpriser (som står stilla), men man har inga prognoser för priset på utsläppsrätter och priset på elcertifikat.

Användningen av ”biobränslen, avfall och torv” växer från 138 TWh förra året till 143 TWh i år och oförändrat 143 TWh nästa år. Tillförseln av olja kommer enligt Energimyndighetens prognos att vara i stort sett oförändrad nästa år och 2015 jämfört med i år. Det tror inte vi på Svebio. Förbrukningen kommer att minska, med stigande koldioxidskatter i industrin och i de areella näringarna, och med allt effektivare bilar.

Till kortsiktsprognosen på Energimyndighetens hemsida.

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer