Tillbaka

Biobränslen i småhus – viktigast men osynliggjorda i statistiken

Bioenergi (biobaserad fjärrvärme, biobaserad el, ved, pellets och flis) står för hälften av uppvärmningen av småhusen i Sverige, men det märks knappast vare sig i statistiken eller i marknadsföringen av siffrorna.

Häromdagen kom årets upplaga av Energistatistik för småhus från Energimyndigheten, och bioenergin var märkligt nedtonad.

Huvudbudskapet i den utåtriktade redovisningen var att energianvändningen i småhusen stadigt minskar. Det är sant – om man räknar inköpt energi. Småhusägarna köper mindre energi för att värma sina hus, både per hus och per kvadratmeter. Det beror i viss mån på effektivisering, men framför allt på att ”frivärmen” som tas upp av värmepumparna inte räknas i statistiken. Frivärmen ska emellertid redovisas till EU-kommissionen enligt Förnybartdirektivet, men man har inte kommit på något smart sätt att få in frivärmen i vår egen småhusstatistik.

I tabellerna kan vi läsa att ”biobränsle” står för 11,5 TWh av de 32,5 TWh som förbrukas i småhusen för värme och varmvatten, dvs 35 procent av den tillförda energin. El står för 14,3 TWh, eller 44 procent. El inbegriper både direktverkande el, vattenburen el och el till värmepumpar. Dessutom används 5,4 TWh fjärrvärme, 0,1 TWh närvärme och 1,1 TWh fossila bränslen (olja och fossil gas). Oljeuppvärmningen i småhus har minskat med 90 procent under 2000-talet, från 8 TWh 2001 till 0,9 TWh 2012. Oljepannorna är i stort sett borta från småhusen idag. Bara 32 000 av 1,9 miljoner villor värms idag med olja – mindre än två procent.

Men bilden av bioenergins roll är missvisande med de här siffrorna.

Det är omöjligt att utläsa bioenergins roll eftersom statistiken blandar energibärare (el och fjärrvärme) och energikällor (olja, biobränslen). Energibärarna framställs ju med energikällor, och man borde förstås räkna tillbaka till ursprunget.

Med ”biobränsle” avses i statistiken bara de biobränslen som används direkt i husen – ved, pellets och flis, som eldas i pannor, spisar, kakelugnar och kaminer. Däremot ingår inte alla de biobränslen som eldas i värmeverk och kraftvärmeverk för att ge fjärrvärme och el.

Om vi räknar ”allt biobränsle” blir summan följande:

  • Biobränsle direktanvänt 11,5 TWh
  • Biobränsle via fjärrvärme 3,8 TWh
  • Biobränsle via el 1,1 TWh
  • Närvärme 0,1 TWh
  • Summa bioenergi 16,5 TWh

(Jag har räknat med att 70 procent av fjärrvärmen är biobaserad, och att 7,5 procent av elproduktionen är biokraft – alla siffror gäller 2012)

Det betyder att drygt 50 procent av den tillförda energin i småhusen är biobaserad. Något som aldrig framgår av Energimyndighetens redovisning och den officiella statistiken, så som den idag är utformad. Nu ska i sanningens namn erkännas att om man inkluderar frivärmen till värmepumparna (solenergi lagrad i marken) så sjunker bioandelen något. Men då ökar å andra sidan andelen förnybart några procent.

Man kan jämföra med andelen vattenkraft (48 procent av all el 2012) som gav 21 procent av småhusens värme, och kärnkraften (38 procent av all el 2012) som gav knappt 17 procent av småhusvärmen. Andelen förnybart var alltså nästan tre fjärdedelar.

En annan brist i statistiken är att man inte kan se hur många hus som totalt använder ved och andra biobränslen, eftersom en stor del döljs under en rubrik som heter ”övriga uppvärmningssätt”. Man kan bara se hur mycket ved, pellets och flis som används i volym och energitermer. Men man kan inte se hur många pelletsanvändare det finns i Sverige eller hur många vedeldare det finns totalt – bara hur många som använder biobränsle enbart eller i kombination med el eller olja. Däremot särredovisas inte de som använder ved ihop med värmepump, fjärrvärme eller sol.

Det finns i rapporten särskilda avsnitt om el för värme och varmvatten, om olja, om hushållsel, om värmepumpar och om solfångare, men inget avsnitt om biobränslen, trots att dessa står för halva energiinsatsen.

Och i texten(sid 12) skiljer man på lagrade bränslen ”som naturgas och olja” och ”flödande som vattenkraft, vindkraft och solenergi”. Vart tog begreppet ”förnybar energi” vägen, och varför sopades biobränslena under mattan i texten?

/Kjell

Vi använder oss av cookies.Läs mer