Tillbaka

Remissyttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Promemorians förslag om att skärpa kraven på fordon inom bonus-malus innebär att ett orättvist styrmedel blir ännu mer orättvist. Istället för att göra marginella förändringar i bonus-malus bör systemet avskaffas.

Remissyttrande över promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

  • Promemorians förslag om att skärpa kraven på fordon inom bonus-malus innebär att ett orättvist styrmedel blir ännu mer orättvist.  Istället för att göra marginella förändringar i bonus-malus bör systemet avskaffas.
  • Klimatstyrningen av transportsektorns utsläpp sker bäst genom reduktionsplikten och koldioxidbeskattningen. Dessa styrmedel är direkt kopplade till utsläppen av fossil koldioxid.
  • Det finns ingen sådan direkt koppling till klimatpåverkan i bonus-malus-systemet. Beräkningarna av bilarnas koldioxidutsläpp inom bonus-malus gör ingen skillnad på fossila och biogena koldioxidutsläpp. Följden är att man för en dieselbil som körs på helt förnybar diesel, HVO100 eller B100, får betala malus trots att den ger lika stor eller större klimatnytta än elbil eller en laddhybrid.
  • Forskning vid Lunds universitet har visat att en laddhybrid som körs på biodrivmedel har lägre klimatpåverkan än en elbil (forskningsrapporten bifogas). Ändå ställs det inom bonus-malus inga krav på att laddhybrider ska vara flexifuel och kunna köras på biodrivmedel.
  • Gasbilar ges en extra bonus. Någon motsvarande förmån för etanolbilar ges inte.
  • En effekt av bristerna i bonus-malus är att ägare av fordon med låg klimatpåverkan tvingas betala straffskatt för att finansiera subventioner till ägare av fordon som inte ger mer klimatnytta. Ett styrmedel som på detta sätt beskattar de fordon som har lägst klimatpåverkan undergräver förtroendet för klimatstyrmedlen inom transportsektorn.
  • Bristerna i bonus-malus har påpekats av Riksrevisionen och av Konjunkturinstitutet. Naturvårdsverkets utvärdering av de klimatpolitiska styrmedlen visar att bonus-malus gett mycket begränsad minskning av koldioxidutsläppen i transportsektorn, till skillnad från reduktionsplikten och skattebefrielsen. I den föreliggande promemorian skriver regeringen att förslaget bara ger en ”begränsad” minskning av utsläppen.
  • Till detta kan läggas att bonusbilar exporteras till andra länder, samt att bonus-malus har en fördelningspolitisk slagsida, där de som har råd att köpa dyrare elbilar får stöd från dem som inte har möjlighet att köpa annat än en bil som går på vanliga drivmedel.
  • Svebio har i upprepade remissyttranden påtalat bristerna och krävt förändringar av systemet. Inga påtagliga förändringar har gjorts i systemet för att rätta till orättvisorna och bristen på klimatstyrning. Mot den bakgrunden anser vi att bonus-malus bör avvecklas.

Av:
Gustav Melin, vd Svenska Bioenergiföreningen
Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen

Vi använder oss av cookies.Läs mer