Tillbaka

Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

 • Svebio är kritisk till att förslaget läggs med så kort framförhållning.
 • Svebio stödjer förslaget om höjda kvoter, men framhåller att alternativa strategier skulle vara möjliga.
 • En snabb höjning av kvoten för bensin möjliggör övergång till E10 inom en nära framtid.
 • Svebio stödjer förslaget om ökad flexibilitet inom reduktionsplikten men anser att det bör finnas en starkare begränsning för flexibilitet mellan diesel- och bensin-marknaderna. Möjligheten att överföra kvot mellan år är mycket välkommen.
 • Ökade kvoter kommer inte automatiskt att leda till ökad inhemsk biodrivmedelsproduktion. Andra åtgärder måste komplettera.
 • Svebio anser att det bör införas en delkvot för drivmedel från ligno-cellulosa.
 • Restriktioner för palmoljeprodukter är en anpassning till EU-politik, men det finns starka invändningar mot att särbehandla vissa råvaror.
 • Regleringen av nya drivmedel inom ramen för reduktionsplikten bör fastställas i lag och inte överlämnas till regeringens egen bedömning.
 • Frågan om elektrobränslen och låg-kolbränslen bör utredas vidare.
 • De långsiktiga villkoren för högblandade biodrivmedel måste klarläggas av regeringen.
 • Användningen av etanol kan öka snabbare genom att ställa krav på att laddhybrider ska kunna köras på rena biodrivmedel.
 • Regeringen bör inrätta en biodrivmedelskommission.

Vi använder oss av cookies.Läs mer