Tillbaka

Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Svebio beklagar att regeringen först nu presenterar förslaget om hållbarhetskriterier trots att det gått mer än två år sedan direktivet antogs. Den sena implementeringen gör att marknadens aktörer har mycket kort tid för anpassning till det nya regelverket.
  • Svebio stödjer förslaget om att införa hållbarhetskriterierna för biobränslen från skogsbruk och för biogas i Hållbarhetslagen.
  • Svebio föreslår vissa förändringar när det gäller definitionerna i lagen.
  • Svebio föreslår att det införs ett separat leverantörsbesked för att förenkla administrationen kring biobränslen från skog, i enlighet med det förslag som framfördes av energimyndigheten.
  • Svebio kräver att regeringen förtydligar hur Sverige ska hantera bränslen som fasta åkerbränslen (salix och poppel), returträ och fasta biobränslen med ursprung i verksamheter som inte omfattas av skogslagstiftningen.
  • Svebio betonar vikten av att utforma övergångsbestämmelser som gör att införandet av de utvidgade hållbarhetskriterierna inte stör bränsleförsörjningen under en övergångstid.
  • Svebio anser att rapportering enligt hållbarhetskriterierna för fasta skogsbaserade biobränslen bör ske från och med 1 januari 2022, vilket innebär att rapportering första gången sker i april 2023.
  • Det bör ske en samordning av införandetidpunkt med utsläppshandeln ETS och elcertifikatsystemet.
  • Svebio anser att ett användarråd för fasta biobränslen bör inrättas vid Energimyndigheten för löpande samråd mellan myndigheten och branschen. Många av de frågor som fortfarande är oklara kan hanteras i föreskrifter från myndigheten, och dessa bör utarbetas parallellt med lagstiftningsprocessen och i samråd med branschen.
  • Den svenska regeringen måste verka för att hållbarhetskriterierna i förnybartdirektivet inte ändras utan att spelreglerna ska vara stabila under kommande år.

Vi använder oss av cookies.Läs mer