Tillbaka

EU-kommissionens förslag om ändring av direktivet om handel med utsläppsrätter och förslag om ett ETS-system för byggnader och transporter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på detta förslag från EU-kommissionen och vill framföra följande synpunkter:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Den höjda ambitionen i ETS är bra, och vi stödjer förslaget om att öka den linjära reduktionsfaktorn från 2,2% till 4,2% per år.
  • Vi konstaterar att ETS fungerar bra idag med högt pris som stimulerar konvertering från fossila bränslen till förnybara bränslen och effektivisering.
  • Vi stödjer förslaget om att innefatta inomeuropeisk sjöfart i ETS, tillsammans med det tidigare inkluderade inomeuropeiska flyget. ETS måste emellertid kompletteras med andra åtgärder, som kvotering av bränsle, för att få till stånd en snabb omställning bort från fossila bränslen.
  • Vi avråder från att introducera ett ETS-system som omfattar byggnader och vägtransporter. Ett bättre alternativ är att införa en miniminivå för koldioxidskatt för alla sektorer utanför ETS.
  • Det nya ETS-systemet skapar mångdubbelt styrsystem för transportsektorn.
  • Om systemet införs bör Sverige begära opt-out för byggnadssektorn och istället införa ett förbud mot uppvärmning med fossilbränslepannor i bostäder och andra berörda byggnader.
  • Avfallsförbränning för energiutvinning måste behandlas lika inom ETS i alla medlemsländer. Vårt förslag är att förbränning av avfall inkluderas i ETS men fortsatt undanta farligt avfall.
  • Förslaget om att exkludera anläggningar som använder högst 95 procent biomassa som bränsle bör avvisas av Sverige.
  • Sverige måste uppmärksamma frågan om hur negativa utsläpp genom bio-CCS ska hanteras inom EU:s regelverk. Det kan endera ske genom en koppling till ETS eller genom en avräkning mot LULUCF-målet. Frågan kan inte ignoreras med tanke på att ett stort antal bio-CCS-projekt nu planeras i Sverige.

Vi använder oss av cookies.Läs mer