Tillbaka

Remissynpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderat energieffektiviseringsdirektiv EED

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att kommentera EU-kommissionens förslag till revidering av energieffektiviseringsdirektivet och vill framföra nedan synpunkter.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Energieffektivisering åstadkoms bäst och på ett kostnadseffektivt sätt genom fri konkurrens på marknaden, där statens och EU:s roll bör vara att genom generella styrmedel och reglering av emissioner och annan miljöpåverkan skapas ramvillkoren.
  • Inom ramen för EU:s övergripande klimatpolitiska mål bör det huvudsakliga styrmedlet vara en generell koldioxidskatt, kombinerat med det befintliga utsläppshandelssystemet. För att stimulera energieffektivisering kan också rena energiskatter utnyttjas. Utifrån beskattningen kommer effektiviseringsåtgärder och konvertering till förnybara energikällor att ske baserat på lönsamhet och lägsta kostnad.
  •  Baserat på denna inriktning bör man inte införa en ”energieffektivitet först-princip”.
  •  Detaljreglering och direkta subventioner bör undvikas, eftersom de snedvrider marknaden och inte ger de mest kostnadseffektiva lösningarna.
  • En definition för förnybar värme bör införas i direktivet.
  • Energieffektivisering bör i första hand vara en nationell angelägenhet som en del i att uppfylla de nationella målen för minskade växthusgasutsläpp, och de nationella åtgärderna och styrmedlen bör redovisas i de nationella energi- och klimatplanerna.
  • Den mest omfattande energieffektiviseringen på systemnivå kan åstadkommas genom utbyggnad av fjärrvärme och kraftvärme för att ersätta individuell uppvärmning och kondenskraft.
  •  Vi motsätter oss förslag om att offentliga sektorn ska förpliktas att minska sin energianvändning med 1,7 procent per år, oberoende av statusen på existerande byggnadsbestånd och utrustning.
  •  Vi motsätter oss också förslaget om att minst 3 procent av alla offentliga byggnader ska renoveras varje år, oberoende av deras energistandard.
  •  Definitionerna för effektiv fjärrvärme måste utformas så att de inte diskriminerar anläggningar som använder avfall och sameldning mellan avfall och biobränslen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer