Tillbaka

Remissvar på förslag till föreskrifter om ändring av Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMF 2017/3) om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har som mål att utveckla användningen av bioenergi i Sverige på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebios nätverk BioDriv engagerar aktörer inom biodrivmedel, både producenter, distributörer och användare, inom både konventionella och nya biodrivmedel. Våra synpunkter på Energimyndighetens förslag:

Nackdelar för biodrivmedel i förhållande till fossila drivmedel

Biodrivmedel är föremål för mer omfattande rapporteringsskyldigheter än fossila drivmedel. Det leder till administrativa kostnader och konkurrensnackdel, som fördyrar biodrivmedlen i förhållande till de fossila drivmedel som de ska ersätta för att åstadkomma ett fossilfritt samhälle med nettonoll-utsläpp 2045, och uppnå delmålet 70 procent utsläppsreduktion till 2030. Den föreslagna rapporteringen förstärker denna orättvisa genom att de fossila drivmedlen inte behöver ange ursprungsland om det gäller leveranser från länder utanför EU. Vi anser att Sverige bör fortsätta kräva denna information när det gäller upplysning till konsumenterna.

För fossila drivmedel gäller också att dessa deklarerar klimatpåverkan enligt normalvärden, som utgår från EU-värden, medan biodrivmedel måste deklarera verklig växthusgaspåverkan utifrån LCA-värden enligt den rapportering som sker under hållbarhetslagen.

Genom användningen av normalvärden för fossila bränslen och avsaknaden av information om ursprungsland får konsumenten inte tydlig information, exempelvis:

  • om det fossila drivmedlet skulle vara producerat av tjärsand med höga växthusgasuppsläpp och låg klimateffektivitet eller kommer från andra oljekällor eller länder med dåliga klimatvärden.
  • om det fossila drivmedlet skulle komma från diktaturstater eller stater med förtryck av befolkning och dålig behandling av arbetskraft, eller negativ miljöpåverkan.
  • inte heller om drivmedlet kommer från oljekällor med bättre klimatprestanda än genomsnittet.

Den information som ges till konsumenten kommer alltså med den föreslagna rapporteringen inte att vara fullständig eller rättvisande.

Rapportering av produkt i stället för drivmedel

Vi stödjer förslaget om att rapportera per produkt, inte per drivmedel. Konsumenten väljer en produkt, och prestanda bör gälla denna produkt.

När det gäller definitionerna av begrepp och uttryck i punkt 2 ställer vi oss frågande till att definiera fossil komponent som ”av mineralbaserat ursprung”. Det vore bättre att skriva ”av fossilt ursprung”. Med mineral brukar man avse fasta ämnen i berggrunden. De fossila komponenterna kan vara både av fast, flytande och gasformigt ursprung. Det avgörande i det här sammanhanget är att de är fossila, dvs lagrade i berggrunden sedan mycket lång tid.

För att täcka in framtida andra förnybara komponenter, som vätgas från andra förnybara källor än biomassa, kunde man föra in ytterligare ett begrepp: ”andra förnybara komponenter”.

Vi använder oss av cookies.Läs mer