Tillbaka

Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över Biogasmarknadsutredningens betänkande Mer Biogas! För ett hållbart Sverige SOU 2019:63 och vill framhålla följande:

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Biogas är en värdefull del av den svenska energiförsörjningen och produktion och användning av biogas bör främjas, men vi anser inte att man bör formulera ett kvantitativt mål för produktion av svensk biogas.
  • Den ofördelaktiga konkurrenssituationen gentemot biogas från främst Danmark och Tyskland måste hanteras av den svenska regeringen genom bilaterala överläggningar med grannländernas regeringar, alternativt genom initiativ inom EU.
  • De energi- och klimatpolitiska målen bör uppnås genom att tillämpa generella och teknikneutrala styrmedel, som den svenska koldioxidskatten och reduktionsplikten, och undvika direkta produktionsstöd, subventioner och detaljregleringar.
  • För att stärka klimatpolitiken och motverka effekterna av låga olje- och gaspriser bör den svenska koldioxidskatten nu höjas, förslagsvis till omkring 1,50 kronor/kg CO2.
  • Stödet till biogas bör i första hand ske genom fortsatt skattebefrielse. Det är angeläget att skattebefrielsen är långsiktig för att skapa goda förutsättningar för investeringar.
  • Fossil gas bör beläggas med full energiskatt förutom koldioxidskatt och skattemässigt behandlas på samma sätt som andra fossila bränslen.
  • Klimatpåverkan från metanutsläpp, där det saknas ett generellt styrmedel, motiverar att ett särskilt stöd ges till gödselbaserad biogasproduktion. Det är bra att detta stöd kan göras långsiktigt vilket skapar stabila spelregler för produktionen.
  • Det finns inte samma tydliga skäl att stödja uppgradering och förvätskning av biogas, och vi stödjer inte utredningens förslag i denna del.
  • Stimulans av teknikutveckling för att använda cellulosahaltiga råvaror kan ske med ett system för ”contract for difference”.
  • Teknikneutralitet bör så långt möjligt gälla även på användningssidan. Därför bör den statliga elbusspremien, som missgynnar bussar med biogas och andra biodrivmedel, avskaffas.

Vi använder oss av cookies.Läs mer