Tillbaka

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, verkar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Bland Svebios medlemmar finns företag som handlar med eller återvinner energi ur avfallsbränslen.

Svebios syn på hantering av avfall

Den så kallade avfallstrappan är ett bra verktyg för att på en generell nivå styra samhällets hantering av avfall, men avfallstrappan kan och får inte tillämpas stelbent. Trappan utgår från en hierarkisk ordning som inte alltid är lämplig eller ekonomiskt rimlig. Materialåtervinning anses alltid gå före energiåtervinning. Enligt vår uppfattning är energiåtervinning ofta den bästa lösningen och inte sällan att föredra framför materialåtervinning. Det gäller inte minst av miljöskäl och då särskilt för blandade och smutsiga, kontaminerade, avfallsflöden och avfall med ingående material av lågt värde. Genom förbränning kan man avgifta kretslopp och oskadliggöra oönskade ämnen. I det svenska energisystemet med hög andel fjärrvärme, kraftvärme och höggradig rening kan avfallsförbränning betraktas som ett energi-, klimat-, och miljömässigt förstklassigt alternativ, där 95 procent av energin kan återvinnas som el och värme och där utsläppen till luft och vatten är försumbara. I en framtid kan det bli möjligt att avskilja och lagra koldioxid även från avfallsförbränning, särskilt från stora anläggningar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer