Tillbaka

Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning

Svebio stödjer förslaget att utvidga skattebefrielsen för vissa biobränslen till att också omfatta biogasol. Fossil gasol används fortfarande i betydande volymer i den svenska industrin, men kommer under de närmaste åren att behöva ersättas med fossilfri energi som en följd av den höjda koldioxidskatten, högre priser i ETS och en allmän ambition i näringslivet att nå fossilfrihet, manifesterat bland annat i Fossilfritt Sveriges färdplaner.

Biogasol kommer att vara en viktig ersättare för fossil gasol, liksom också biogas, bioolja, pellets och fjärrvärme. Oklarheter kring beskattningen får inte förhindra rationella val av marknadens aktörer.

I avvaktan på att energiskattedirektivet uppdateras och anpassas till EU:s klimatmål bör Sverige verka för att alla biobränslen, både fasta, flytande och gasformiga, undantas från beskattning på ett likvärdigt sätt. Man bör i detta sammanhang också se över beskattningen av HVO-bränsle (KN-nummer 2710 1941) som uppvärmningsbränsle. På samma sätt bör man också generellt se över ”övriga biobränslen”, t ex bio-DME som nämns i Energigas Sveriges hemställan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer