Tillbaka

Promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

De reformer som nu genomför för att skärpa EU:s handel med utsläppsrätter är mycket välkomna och har redan lett till höjda priser på utsläppsrätter, som dock tillfälligt sjunkit något som resultat av corona-pandemin. Den snabbare avtrappningen och det nya regelverket kring marknadsstabilitetsreserven kommer att få stor betydelse för att minska utsläppen av koldioxid och för teknikutveckling och konvertering av anläggningar som använder fossila bränslen.

Promemorian handlar dock inte om de beslutade åtgärderna eller deras tillämpning i Sverige utan är som vi uppfattar det enbart av lagteknisk karaktär. Exempelvis frågan om svensk opt-out för mindre värmepannor inom fjärrvärmen hanteras i annat sammanhang.

När det gäller frågan om den svenska regleringen av utsläppshandeln ska ske i en separat lag eller inordnas i miljöbalken är vår uppfattning att en separat lag är att föredra, främst av kommunikativa skäl. En separat lag innebär att alla berörda aktörer har ett dokument att utgå från, där alla aspekter av utsläppsrättshandeln finns samlade i en inte alltför omfattande text.

Namnet på lagen bör som tidigare vara ”lag om handel med utsläppsrätter”, inte ”lag om utsläpp av växthusgaser” eftersom lagen enbart reglerar utsläppsrätthandeln, inte växthusgasutsläpp generellt. Samma rubricering bör gälla förordningen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer