Tillbaka

Promemorian Anläggningsbesked för biodrivmedel

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framhålla följande.

Svebios uppfattning i sammanfattning:

  • Regeringen måste i den situation som uppkommit prioritera att få en förlängning av skattebefrielsen för biodrivmedel från 1 januari 2016. En situation utan förlängd skattebefrielse och utan ett nytt alternativt stödsystem innebär att marknaden för biodrivmedel kollapsar efter årsskiftet.
  • Vi tvingas acceptera införandet av nya villkor i enlighet med förändringarna i statsstödsförordningen. Det innebär också att vi måste acceptera modellen med anläggningsbesked. Detta mot bakgrund av att EU-kommissionen ställt villkor för förlängd skattebefrielse.
  • Svebio anser däremot inte att Sverige måste införliva den definition av ”livsmedelsbaserade biodrivmedel” som finns i det nya ILUC-direktivet. Detta direktiv har först för ett par veckor sedan offentliggjorts och Sverige har enligt direktivet fram till 10 oktober 2017 för införlivande. Under den perioden måste en fördjupad analys av hur direktivet ska tillämpas i Sverige genomföras. Även tillämpningen av de reviderade statsstödsreglerna måste utredas närmare.
  • Mot bakgrund av oklarheterna kring tillämpningen av ILUC-direktivet och mot bakgrund av den mycket korta tiden mellan ett riksdagsbeslut och tillämpningen av det nya regelverket vädjar vi till regeringen att verka för att de nya villkoren tillämpas först efter 1 juli 2016. Det skulle ge företagen en möjlighet att anpassa sig efter det nya regelverket.
  • Det snabba genomförandet hotar att kraftigt störa verksamheten för flera företag, som redan nu genomför upphandling av drivmedel för tiden efter årsskiftet eller som lagrat upp råvara för produktion efter årsskiftet. Ett snabbt genomförande får i vissa fall karaktär av retoraktiv lagstiftning.
  • Regeringen och Energimyndigheten måste i det fortsatta arbetet samråda nära med branschorganisationerna och de berörda företagen. Vi föreslår, liksom vi gjort tidigare, att det för samråd mellan departementet, berörda myndigheter och branschen inrättas ett branschråd för biodrivmedelsfrågor.

Vi använder oss av cookies.Läs mer