Tillbaka

Regeringskansliets promemoria om ytterligare skattehöjningar på vissa drivmedel

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har tagit del av promemorian och vill framhålla följande:

Vi motsätter oss inte den ytterligare höjningen av skatten på bensin och fossil diesel som föreslås i promemorian. Mot bakgrund av de sjunkande världsmarknadspriserna kommer höjningen emellertid inte att ha någon nämnvärd effekt på förbrukningen av fossila drivmedel och därmed inte heller någon registrerbar klimatnytta.

För att ge klimatnytta med ytterligare övergång till biodrivmedel behöver höjningen av skatten på fossila drivmedel paras med skattebefrielse för förnybara drivmedel. Regeringen föreslår istället enligt lagrådsremissen 25 juni straffskatt på etanol E85 och höjd straffskatt på biodiesel/FAME. Svebio har tidigare utvecklat kritiken mot beskattningen av biodrivmedel i remissyttranden 7 augusti 2014 och 5 maj 2015. Vi hänvisar till dessa yttranden.

Utvecklingen av råoljepriset på världsmarknaden under 2015 visar att Svebios kritik mot det nu gällande regelverket är riktig. Eftersom beräkningarna av överkompensation sker i efterhand kommer skatteförändringarna alltid att vara fel när priserna sjunker på de fossila drivmedlen. Dessutom präglas marknaden av stor volatilitet, vilket ytterligare försvårar att sätta skatter som på ett riktigt sätt reglerar så kallad överkompensation.

Regeringen måste nu se till att man vid fastställande av skattesatserna tar hänsyn till det senaste prisfallet på oljemarknaden.

Vi använder oss av cookies.Läs mer