Tillbaka

Regeringskansliets promemoria ”Höjd ambitionsnivå i elcertifikatsystemet till 2020”

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framför följande:

Svebio ståndpunkt i sammanfattning:

  • Svebio avstyrker en ytterligare ambitionshöjning i elcertifikatsystemet före 2020 utöver den justering som är en följd av avtalet med Norge.
  • Den svenska elmarknaden präglas av obalans med kraftigt överskott av produktionskapacitet och därav följande låga elpriser. För att skapa bättre balans på marknaden bör överskottskapacitet avvecklas. Det kan ske genom att 3 -4 kärnkraftsreaktorer läggs i malpåse eller avvecklas för gott.
  • Utbyggnaden av förnybar elproduktion måste fortsätta även efter 2020 för att uppnå regeringens målsättning om ett hundra procent förnybart energisystem. Frågor kring villkoren för investeringar i förnybar elproduktion efter 2020 bör utredas av energikommissionen. I avvaktan på det utredningsarbetet bör inga ytterligare förändringar göras av elcertifikatsystemet.
  • Det finns stora potentialer för att utnyttja den befintliga biokraftkapaciteten och att bygga ut biokraftproduktionen. Svebio har inlett ett arbete för att kartlägga potentialen. En förutsättning för att en sådan utbyggnad ska ske är att priset på den producerade elen gör biokraftproduktionen lönsam.

Vi använder oss av cookies.Läs mer